ارزیابی رضایت‌مندی از کیفیّت فضای شهری با توجه به متغیر جنسیّت

نویسندگان

1 هیأت علمی گروه شهرسازی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

2 هیأت علمی گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری - دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

هدف از این پژوهش سنجش میزان کیفیّت محیط با توجه به ادراک زنان از کیفیّت‌، تعیین متغیرهای دارای تفاوت معنادار میان مردان و زنان و نحوه رتبه‌بندی متغیرهای سنجش شده در محیط توسط بانوان بود. پرسش اصلی پژوهش این بود که آیا بین کیفیّت فضای شهری و ملاحظات جنسیّتی ارتباط معناداری وجود دارد؟ کیفیّت محیط باغ خانواده با ایجاد مدل تجربی سنجش کیفیّت (درخت ارزش) با روش کل به جزء و بررسی 8 معیار ارائه شده در 4 سطح ارزیابی شد و داده‌ها با روش تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان‌ داد که میزان کیفیّت در باغ خانواده در آستانه متوسط قرار دارد در حالی‌که بین کیفیّت باغ از دید زنان و مردان تفاوت معناداری وجود داشت و میزان کیفیّت از دید زنان در آستانه پایین برآورده شد. همچنین کیفیّت در میان زنان و مردان جزء معیارهای عملکرد، آسایش روانی و لذّت در معیار فضای شهری و جزء معیارهای حفاظت و نظارت طبیعی در معیار امنیت با هم تفاوت معنادار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the SatismctionJrom th e quality of UrbanSpace Based on Gender as a Variable: Case Study of Karaj Family Garden

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rafeeyan 1
  • Maheen Nastaran 2
  • Soolmaz AzizPoor 3
چکیده [English]

 
The goal of this research is to assess the quality of environment based on women perception of quality, to determine significantly meaningful variables between men and women and to rank assessed variables by women. The main question of the research is that whether there is a meaningful deference between urban space quality and gender considerations. Urban spaces as one of the important parts of social life in modem world play the constructive role of norms in nowadays public life, with representations of gender patterns and norms that govern social life in various forms. Also special features of urban spaces provide an ideal space for gender studies. The theoretical framework of the study is based on analytical model of gender in urban spaces. Quality of the environment of Karaj Family Garden was estimated through empirical quality assessment model (value of tree) and eight different criteria in four levels. The data gathered was processed using factor analysis. Results show that the Garden is of average quality while men and women have significantly meaningful different views regarding the quality. Women considered the garden to have lower quality than men. Men and women are also different in criteria such as: performance, mental comfort, joy, security and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • Gender Justice
  • Urban Space
  • Gendered Space
  • Quality