مقایسه اثر نابرابری‌های جنسیّتی در اشتغال و آموزش بر شاخص توسعه انسانی (1990- 2010)

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

از مهم‌ترین معیار‌ها برای سنجش توسعه‌یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارند. در جوامع پیشرفته‌ و توسعه‌یافته‌، حضور زنان مؤثر‌تر و پررنگ‌تر است. از آن‌جا که توزیع عادلانه موقعیت‌ها و منابع میان زنان و مردان موجب رشد اقتصادی و بهره‌وری بیش‌تر می‌شود، بررسی تأثیر نابرابری‌های جنسیّتی بر شاخص توسعه انسانی، به‌عنوان معیاری برای سنجش توسعه اقتصادی، ضرورت می‌یابد. در این پژوهش به کمک داده‌های تابلویی و روش سیستم معادلات همزمان، با استفاده از نرم‌افزار استاتا(STATA)، اثر نا‌برابری‌های جنسیّتی در آموزش و اشتغال بر شاخص توسعه انسانی و مقایسه بین این دو اثر، در سه گروه کشورهای در حال توسعه، در حال گذار و توسعه‌یافته طی سال‌های 1990 تا 2010 بررسی شد. نتایج نشان داد که نابرابری‌های جنسیّتی در اشتغال و آموزش، بر شاخص توسعه انسانی اثر منفی دارند و نابرابری جنسیّتی در اشتغال بر شاخص توسعه انسانی نسبت به نابرابری‌های جنسیّتی در آموزش اثر بزرگ‌تری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of GenderInequalities in employment and education on Human Development Index (1990-2010

نویسندگان [English]

  • Majeed Sameti 1
  • Masoomeh Pash zanoosi 2
چکیده [English]

One of the most important criteria for evaluating the development of a country is the position andvalueof the women in that country. In developed communities,the presence of women is more effective and notable. Since equal distribution of opportunities and resources among men and women marks further economic growth and production, study ofthe impact of gender inequalities on human development index as a benchmark to assess economic development is substantial.This research applies panel data and simultaneous equation systemmethod, using STAT Asoftware to measure the impact of gender inequalities in education and employment on human development index and makes a comparison between these two. Chosen sample for this study are three groups of countries: under developed countries, developing countries and developed countries, from 1990 to 2010. Results indicate that gender inequalities in both employment and education have a negative effect on human development index. In compare with education, employment has a greater effect on human development index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genderinequality
  • Employment
  • Economic Development
  • Human Development Index