ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی ماسلاخ در دانشجویان دختر

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد روان شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکتری روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی ماسلاخ (MBI-SS) در دانشجویان دختر دارای مدرک کارشناسی ارشد بود. به‌منظور تکمیل پرسشنامه فرسودگی تحصیلی، با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، 124 دانشجوی دختر کارشناسی ارشد شرکت کردند. تحلیل مؤلّفه‌های اصلی سه عامل (بدبینی، خستگی هیجانی و ناکارآمدی) نشان داد که در مجموع 70/53 درصد واریانس مقیاس را تبیین کردند. همچنین نتایج نشان داد که بر اساس تحلیل ساختار عامل تأییدی، هر دو مدل سه عاملی مبتنی بر یافته‌های تحلیل مؤلّفه‌های اصلی و مبتنی بر یافته‌های سازنده اصلی، نسبت به مدل یک عاملی برازش بیشتری با داده‌ها داشت. نتایج به دست آمده درباره همسانی درونی کل مقیاس و عامل‌های آن بیان‌کننده پایایی مقبول مقیاس بود. همبستگی بین هر یک از ماده‌های مقیاس با نمره کل از 33/0 تا 75/0 متغیر و معنادار بود. همبستگی بین مقیاس فرسودگی تحصیلی و ابعاد آن با کیفیّت تجارب یادگیری و خودکارآمدی معنادار بودند. با توجه به روایی و پایایی مقیاس فرسودگی تحصیلی می‌توان از این مقیاس برای سنجش فرسودگی تحصیلی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factor Structure of Maslach Burnout Inventory Student Survey in Female University Students

نویسندگان [English]

  • Seyedesmaeil Hashemi Sheykhshabani 1
  • Hesam Bazrafkan 2
  • Mohsen Azizi 3
1 Associate Professor ofJ/O Psycbology, Sbabid Cbamran University of Ahvaz
2 GraduateStudent ofJ/O Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz
3 PhD Student of Educational Psychology, Allameh Tabatabaei University Abstract
چکیده [English]

Previous research suggested that academic burnout is more prevalent in female students than male students, so measurement and investigation of female academic burnout is more important. The purpose of the present study was to investigate the psycbometric properties, specifically factor structure, of Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS) in Female University Students. To this end, 124 female psychology students who were at second semester of their education, were randomly selected, completed the research questionnaires. Principal component analysis (using varimax rotation and removing three items that bad not significant factor loadings on their factors) have yielded three factors that accounted for 57.3 percent of scale variance. Confirmatory factor analyses revealed that three factor model had better fit with data than one factor model. ~Moreover, three factor model based on principal component analysis had better fit with data than original three factor model. Internal consistency of the questionnaire and three subscales were acceptable. Item-total correlations were ranged from .33 to .75 and significant. Other results showed a significant correlation between academic burnout Scores and its subscales with quality of learning experiences and self efficacy indicating good validity of the scale. It could be proposed using of MBl-SS for measuring academic burnout in relevant settings such as educational environment~and counseling centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Burnout
  • Emotional Exhaustion
  • Cynicism
  • Academic Inefficacy