بررسی اثر‌بخشی روان درمانی گروهی با رویکرد بین فردی بر ترمیم نیازهای زنان آسیب دیده از عهد‌شکنی شهر تهران

نویسندگان

1 استادیار رشتۀ مشاوره دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشجوی دکترا رشتۀ مشاور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روان درمانی با رویکرد بین فردی بر ترمیم نیازهای زنان آسیب دیده از عهد‌شکنی شهر تهران در سال‌های 1389-1390 اجرا شد. نمونه پژوهش 16 زن آسیب دیده بودند که به شکل هدفمند از جامعه زنان خیانت دیده در زندگی زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر تهران انتخاب و پس از مصاحبه اولیه و تکمیل پرسشنامه سنجش خیانت همسر به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. طرح پژوهش، آزمایشی با استفاده از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جلسات روان درمانی طی 8 جلسه انجام شد و گروه آزمایش در جلسات گروهی روان درمانی شرکت کردند. در خاتمه هر دو گروه مجدداً آزمون شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: 1- پرسشنامه سنجش خیانت همسر واگهان (2008 ) با 35 سؤال که اعتبار آن در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ 71/. محاسبه شد. 2- پرسشنامه محقق ساخته ترمیم نیاز با 42 سؤال که اعتبار آن 75/. برآورد شد. فرضیه اصلی پژوهش این بود که «روان درمانی با رویکرد بین فردی بر ترمیم مهم‌ترین نیازهای عاطفی زنان آسیب دیده تأثیر‌گذار است». به منظور تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که روان درمانی با رویکرد بین فردی بر ترمیم مهم‌ترین نیازهای عاطفی زنان آسیب دیده از عهد‌شکنی همسر تأثیر‌گذار است05/0P< 05/0 - 44/5=F‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Interpersonal Psychotherapy in Repairing Needs among Women Involved in Infidelity

نویسندگان [English]

  • Mehrangiz Shoja' Kazemi 1
  • Mehravar Momenijavid 2
1 Assistant Professor of Counseling, Alzahra University
2 PhD Student of Counseling
چکیده [English]

This article studies the effectiveness of Psychotherapy with interpersonal approach in repairing needs among women who involved in infidelity. The sample of the research included 16 women. Sampling was purposeful and after the initial interview and completing the questionnaire the persons were randomly selected. These persons had already visited the counseling centers of Tehran. The procedure was semi-experimental with pre-test & post- test groups. Psychotherapy was done in 8 sessions. At the end of sessions, both groups were asked to take :the test again. Tools were: 1- questionnaire of evaluation of infidelity Vauglran-(-z008) that was translated by the researcher. This questionnaire included 35 materials & the reliability was./7!. 2- author­devised inventory of marital-relations; containing 42 questions with estimated reliability of /75. The -main hypothesis was: Psychotherapy with interpersonal approach was effective in repairing needs in women who involved infidelity. For data analyses, Co-variance Analysis was applied. The results indicated that Psychotherapy with interpersonal approach was effective in repairing needs in women who involved in infidelity F = 5/44 p< 0105.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpersonal Approach
  • Repairing Needs
  • Women
  • Infidelity