ادارک امنیت محله‌ای و استفاده از فضاهای عمومی: تفاوت‌های جنسی و سنی در مرکز شهر تهران

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده

امر مسلم این است که شهروندان باید بدون توجه به شرایط جنسی و سنی بتوانند به فضاهای عمومی دسترسی داشته باشند. با وجود این، ساختارهای اجتماعی، بی‌نظمی‌های اجتماعی و کالبدی و ویژگی‌های فردی موجب تفاوت میان گروه‌ اجتماعی مردان و زنان از نظر ادراک امنیت اجتماعی می‌شود و تفاوت در ادراک، سبب نابرابری در استفاده از فضاهای عمومی می‌شود. هدف پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل تفاوت‌های فوق در محله نُه منطقه دوازده شهر تهران در قالب شش زیر گروه سنی و جنسی و از طریق پرسشنامه بود. نتایج نشان می‌دهد که به استثنای زنان 60 ساله و بیشتر، مردان در مقایسه با زنان از فضاهای عمومی بیشتر استفاده می‌کنند. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه معناداری میان میزان استفاده از فضاهای عمومی و نحوه ادراک امنیت اجتماعی وجود دارد. هم‌چنین، تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر ادراک امنیت اجتماعی نشان داد که ویژگی‌های محیط اجتماعی بیشتر از ویژگی‌های فردی اهمیت دارند. بر این اساس، متغیر انسجام اجتماعی در گروه زنان و متغیر حمایت اجتماعی در گروه مردان بیش‌ترین نقش را در تبیین متغیر ادراک امنیت اجتماعی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Perception of Neighborhood Safety and the Use of Public Spaces Gender and Age-Based Contrast in Inner City of Tehran

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Meshkini 1
  • Hojatollah Rahimi 2
  • Esmaeel Salehi 3
1 ssistant Professor, Geography and Urban Planning, Tarbiat Modares University
2 PhD student in Geography and Urban Planning, University of Tehran
3 Associate Profeesor Tehran University
چکیده [English]

It is true that citizens must be able to access public spaces irrespective of their gender and age differences. But social structures, social and physical disorder and personal characteristics of social groups (men and women) make their different perceptions of neighborhood safety, resulting in unequal use of public spaces. This study aimed to analyze above differences in terms of six subgroups according -to age and gender variables using questionnaire in eighborhood Nine of District Twelve, in the city of Tehran. The results show that with the exception of women 60 years of age and older, men use public spaces more than women: Pearson correlation coefficient indicates a significant relationship between use of public spaces and the perception of neighborhood safety. Also, analyzing factors affecting perception of neighborhood safety demonstrates social environment variables have more important role than personal characteristics in residents' perception of safety by considering gender as a fixed variable. Accordingly, related social cohesion variables in women and related social support variables in men have the most effect on perception of neighborhood safety respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Safety Perception
  • Public Spaces
  • Women
  • Men
  • Neighborhood Nine of District Twelve
  • Tehran city