انگیزه‌های زنان کارآفرین در راه اندازی کسب وکار و تأثیر آن در رشد کسب و کار

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

4 استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی تأثیر انواع انگیزه‌های راه اندازی کسب و کار بر رشد کسب و کارهای زنان بود. لذا با استفاده از روش توصیفی پیمایشی در جامعه آماری زنان کارآفرین، داده‌های حاصل از 62 پرسشنامه تحلیل شد. ابتدا انگیزه‌های راه‌اندازی کسب و کار در پنج گروه انگیزه اصلی دسته‌بندی شدند و با توجه به مبانی نظری پژوهش و ماهیت انگیزه‌ها در هر دسته، به صورت کارآفرینان آرمان طلب، توفیق طلب، اجباری، اجتماعی و انعطاف طلب نام‌گذاری شدند. سپس برای شناسایی تأثیر پنج گروه انگیزه‌های راه‌اندازی کسب و کار بر چهار شاخص رشد از آزمون مربع کای استفاده شد. بر اساس نتایج به‌دست آمده، هر پنج گروه زنان کارآفرین در فروش رشد داشتند، همه گروه‌ها به جز کارآفرینان اجباری رشد در سهم بازار را تجربه کرده بودند، در حالی که فقط کارآفرینان توفیق طلب در تعداد کارمندان رشد داشتند و فقط کارآفرینان گروه‌های توفیق طلب و اجتماعی از رشد در تنوع محصولات/خدمات بهره‌مند بودند. نتایج این پژوهش مبنی بر تفاوت بسیار در انگیزه‌های شروع کسب و کار در میان گروه‌های مختلف زنان کارآفرین و تأثیر این انگیزه‌ها در رشد کسب و کارهای زنان، لزوم سیاست‌گذاری توسعه کارآفرینی زنان متناسب با انگیزه‌ها و نحوه رشد کسب و کار را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women Entrepreneurs' Start-Up Motivations and its influence on Business Growth.

نویسندگان [English]

  • Zahra Arasti 1
  • Mohammad Mehdi Maleki 2
  • Mahbobeh Valinejad 3
  • Mohammad Hasan Mobaraki 4
1 Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
2 Alumni Student, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
3 Alumni Student, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
4 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

Women entrepreneurs despite their difference with men entrepreneurs in themselves are not a homogenous group and they differ in many characteristics and motivations. This diversity in motivations could lead to a different performance in the businesses activity. Entrepreneurial motivation is strong predictors of business success, but there is no concordance about influence of motivations on entrepreneurial performance. The objective of this study is to identify the influence of women's start-up motivations typology on business growth. This is a survey on a sample of women entrepreneurs in which 62 questionnaires were analyzed. First, the start-up motivations classified in five groups and based on literature review and nature of motivations in each group, they were named as ambitious, achievement seekers, forced, social and family entrepreneurs. Then, the chi­square test was used to identify the influence of five groups of motivations on four indicators of growth. According to the results, all five groups had experienced growth in sales, all except forced entrepreneurs had growth in market share, while only achievement seekers entrepreneurs had growth in employee and only achievement seekers and social entrepreneurs had experienced growth in product/service diversity. These results showed significant differences in start-up motivations among different groups of women entrepreneurs, differences that influence business growth, and which point out the importance of special women entrepreneurship development policy as these are related to their motivations and business growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women Entrepreneurship
  • Business Start-Up
  • Motivations
  • Business Growth