بررسی کیفیّت زندگی در زنان اقدام کننده به خودسوزی در مقایسه با گروه گواه

نویسندگان

1 متخصص پزشکی اجتماعی، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 کارشناس ارشد خانواده درمانی، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

خودسوزی از مرگ‌بار ترین و غم انگیز ترین انواع خودکشی محسوب می شود. این روش خودکشی بیشتر در کشور‌های شرقی از جمله برخی از مناطق ایران رایج است. این روش در میان زنان ایرانی به شکل نگران کننده‌ای مشاهده می شود. کیفیّت زندگی از جمله مقوله‌های بااهمیت در حیطه خودسوزی زنان ایرانی است، لذا هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی کیفیّت زندگی زنانی بود که خودسوزی را به عنوان روش خودکشی انتخاب می‌کنند. برای این منظور تعداد 55 زن (31 نفر در گروه آزمایش و 24 نفر در گروه کنترل) برای اجرای پژوهش از میان بیماران مراجعه کننده به بخش سوانح و سوختگی بیمارستان‌های تهران و شیراز انتخاب شدند. از بیماران خواسته شد که به سؤالات پرسشنامه کیفیّت زندگی سازمان بهداشت جهانی پاسخ دهند. نتایج حاکی از این بود که نمره کیفیّت زندگی زنان خودسوز در تمامی خرده مقیاس‌های پرسشنامه کیفیّت زندگی پایین‌تر از زنان گروه کنترل بود. با توجه به یافته‌های به‌دست آمده به نظر می‌رسد که عوامل متعددی در گرایش زنان به خودسوزی نقش دارند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به وضعیت اجتماعی، سلامت روانی و جسمانی و در آخر وضعیت محیط زندگی آن‌ها اشاره کرد. شایان ذکر است که می‌توان عوامل فوق‌الذکر را تحت عنوان کیفیّت زندگی زنان قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Quality of Life among Self Burning Women as Compared with the Control Group

نویسندگان [English]

  • Leili Panaghi 1
  • Somayyeh Mohammadi 2
  • Fatemeh Ansari 2
1 MD. Assistant Professor of Community Medicine, Family Research Institute, Shahid Beheshti University
2 MS. in Family Therapy, Family Research Institute, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Self burning is one of the most mortal and tragic method of suicide. This
method of suicide is more frequently seen in the eastern countries, including some parts of Iran. Self burning is observed among the Iranian women. One of the important issues in the Iranian self burning women is the quality of life. Therefore the aim of the current research is to evaluate the quality of life among self burning women. For this reason, 55 women (31 in experimental group, and 24 in control group) were selected from the women who referred to scald wards in Tehran and Shiraz hospitals. Patients were asked to fill WHOQOL. The results indicate that the level of quality of life among self burners is significantly lower than those in the control group. Based on the results, it seems that, numerous variables are at play in self burning women's lives, the most important of these variables are social situation, mental and physical health, and the environmental situation. It should be noted that all the above variables can be placed under the rubric the quality oflife.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suicide
  • Self Burning
  • quality of life
  • Mental Health