بدن و ارزش‌ها: اهمیت باریک اندامی در میان زنان و دختران و رابطه آن با جهت‌گیری ارزشی آن‌ها

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد؛ استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شاهد

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی

چکیده

در پژوهش حاضر باریک اندامی به عنوان یکی از ایده‌آل‌های زیبایی و جذّابیت و اهمیت آن به ویژه برای زنان و دختران و رابطه آن با جهت‌گیری ارزشی آن برای‏ افراد درباره بدن و ظاهر خود بررسی شد. روش پژوهش پیمایش بود و در بین نمونه‌ای 377 نفری از دختران و زنان 49-15ساله شهر دامغان اجرا شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که بین اهمیت باریک اندامی با جهت‌گیری ارزشی افراد در دو بعد مادی و فرامادی رابطه وجود داشته و از بین ابعاد مذکور، بعد فرامادی عامل قوی‌تری نسبت به بعد مادی است. همچنین در بین ابعاد مادی، پذیرش اجتماعی و در بین ابعاد فرامادی، عزّت نفس، در مقایسه با سایر مؤلّفه‌ها، با اهمیت باریک اندامی رابطه قوی‌تری دارند‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Body and the values: The Importance of Slimness among Women and its Relationship with Value Orientation A Case Study of Damghan City

نویسندگان [English]

  • Amir Rastegar Khaled 1
  • Maasoume Bagherian 2
1 Assistant Professor, Dept. of Social Sciences, Shahed University
2 M.A. in Sociology
چکیده [English]

This present investigation discusses slimness as an ideal of beauty and charm. It Probes its importance especialJy among women and girls. Among many -other factors potentiaJIy relating to the issue of slimness, this investigation focuses on studying value trends of individuals on the body and the -appearance.:'fhis is a survey-method research based on a sample of 377 girls -and women-I-5-49 years of age residing in the city of Damghan. The theoretical framework of the research includes theories of Giddens, Ingelhart, Gibbins, and Maslow. The results indicate the existence of value trends in terms of material and post material dimensions which signify the importance of slimness. Also, there exists a relationship among three components of material dimension that include: sexual gravity for the opposite sex, status acquisition and social acceptance; and two components on post material dimension that consist of: self- esteem and self-actualization, signifying the importance of slimness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Body
  • Slimness
  • Value Orientation
  • Girls and Women