وضعیت زنان در اشتغال و مدیریت مطالعه موردی ایران

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دورۀ دکتری مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه مدیریت زنان نه تنها در کشورهای در حال توسعه، که در کشورهای توسعه یافته نیز از مقوله های مهمی است که مورد توجه صاحب نظران علوم مختلف قرار گرفته است؛ و در سطح جهانی نیز سازمان های بین المللی توجهی ویژه به جایگاه زنان در کشورهای مختلف دارند. از این رو، همواره مقوله ی زنان و به ویژه مشارکت آنان در تصمیم گیری ها و مشاغل سطوح عالی مورد توجه بوده است.یکی از شاخص های مهمی که به عنوان معیار توسعه ی جنسیتی و نیز توان مند سازی زنان مورد توجه قرار می گیرد، میزان مشارکت زنان در تصمیم گیری های کلان کشور، و هم چنین حضور آنان در پست های مدیریتی است. علی رغم برنامه ریزی هایی که در این حوزه انجام شده است حضور زنان در پست های مدیریتی هنوز چشم گیر نیست و به نظر می آید که زنان در مسیر پیش رفت شغلی خود در سطوح مدیریتی با مسائل و مشکلات زیادی روبه رو اند که این موضوع نه تنها در کشورهای در حال توسعه، که در کشورهای توسعه یافته نیز هنوز در حد یک مسئله باقی مانده است و صاحب نظران نتوانسته اند آن گونه که باید و شاید پاسخی برای آن بیابند.از این رو، در این مقاله تلاش شده است تا با بررسی آمارهای مربوط به توسعه ی جنسیتی در ایران، و مقایسه ی آن با شاخص های مربوطه در کشورهای توسعه یافته، وضعیت توسعه ی جنسیتی در ایران به طور عام، و وضعیت زنان در مدیریت به طور خاص تحلیل و بررسی شود؛ و در نهایت با توجه به برنامه های توسعه و توان مندسازی زنان در ایران راه کارهایی در این راستا ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women's Situation in Management and Employment The case of Iran

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ja'farblejad 1
  • MohammadRahim Esfidani 2
1 Department of Management, University of Tehran
2 Ph.D. Student, Department of Management, University of Tehran
چکیده [English]

Women's management has been able to make admirable contributions to the organization of different countries. Researchers are particularly interested in studying the contributions made by women in decision making and running managerial positions in developing countries. In broad terms, effects of gender empowerment in areas such as political, economic, managerial fields constitute the most important issues to study. Women possess considerable potential to contribute to the development of Iran. This is due to their sheer population size, increasing educational base, managerial skills, and the like. Nonetheless, women have encountered many problems in the course of development process. For instance, most government organizations of Iran tend to tilt toward appointing male managers. The rationale for such a tendency seems to be more gender oriented rather than being based on differential capacities/abilities of the appointees. Management theories cite many factors to be at work in this regard.
This article aims to answer the question of: given the empowerment enjoyed by women, due to enhanced education and greater participation, in recent years, why is it that they have not yet been able to play an important role in the development process?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Management
  • Employment
  • Development