بررسی رابطه احساس نابرابری جنسیتی و انگیزه تحرک اجتماعی در دختران دانشجو

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار و عضو هیأت علمی دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

نابرابری جنسیتی یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات موجود در جامعه است که می تواند نظم اجتماعی، توسعه، و حتا ثبات سیاسی جامعه را تهدید کند. نابرابری جنسیتی، خود تحت تاثیر عواملی چون شهرنشینی و صنعتی شدن در زنان احساس نابرابری پدید می آورد. در این پژوهش تلاش می شود که پی آمدهای احساس نابرابری جنسیتی، و به ویژه رابطه ی میان احساس نابرابری و انگیزه ی تحرک اجتماعی (به عنوان یکی از پی آمدهای احساس نابرابری) در میان دختران دانش جو بررسی گردد.در این باره نظریه های گوناگونی بررسی شده است که نظریه های برابری (بی بهره گی نسبی، مبادله)، نظریه های لایه بندی (پارسونز، دی ویس، و مور)، و نظریه های نابرابری جنسیتی و لایه بندی (بلوم برگ و چافتز) از آن جمله است. سرانجام، نظریه ی چافتز به عنوان نظریه ی اصلی پژوهش برای یافتن رابطه ی احساس نابرابری جنسیتی با انگیزه ی تحرک اجتماعی استفاده شد.در این بررسی، روش پژوهش پیمایش است و داده ها با پرسش نامه گردآوری شد. جامعه ی آماری این پژوهش همه ی دانش جویان دختر دانشگاه تهران است که 373 نفر از آنان به عنوان نمونه گزیده شدند.در تجزیه و تحلیل داده ها، رگرسیون ساده و چند متغیره به کار رفت تا تاثیر مجموعه ی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بررسی شود. بنا بر یافته های تحقیق، 94.9 درصد از دانش جویان در جمعیت نمونه، احساس نابرابری بالا و خیلی بالا، و 98.9 درصد انگیزه ی تحرک بالا و خیلی بالا داشتند. بر روی هم، 52 درصد از تغییرات انگیزه ی تحرک اجتماعی با احساس نابرابری تبیین می شود که خود دارای 5 بعد است که به ترتیب تاثیر چنین است: احساس نابرابری سیاسی، احساس نابرابری حقوقی، احساس نابرابری اجتماعی، احساس نابرابری فرهنگی، و احساس نابرابری اقتصادی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Gender Inequality and Social Mobility Motivation among Female Students

نویسندگان [English]

  • Jalil Dehnavi 1
  • Sa''jd Mo''jdFar 2
1 M.A. in Sociology, Tarbiyat-e Modarres University
2 Department of Sociology, University of Tehran
چکیده [English]

Gender inequality is an acute problem of our society today affecting social .  order development process, and even political stability. Under the universal  effects brought about by industrialization and urban life, the prevalence of Gender inequality results in widespread feeling by the women to be treated ly, particularly in relation to motivation and chances of social mobility g female students.
  The subject has been analyzed by different theories of justice (exchange and relative deprivation), stratification theories (Parsons, Davis, and Moore), and gender inequality theories (Chafetz's and Blumberg's). Chafetz's theory is used as the main theory to show the relationship between the feelings of gender inequality and social motivation as an independent variable, This a survey research which uses questionnaire. The statistical society is comprised of all female students of University of Tehran in which 373 students were selected by the model (of Kukran). Simple and multi-variable - regression method was used for the data analysis, and for determining the effects of the dependent variable on the independent one.
 The results show that 94.9% of the students in our sample have high and ::. high feelings of inequality, and that 98.9% have high and very high celing of lack of motivation. Totally, 52% ofthe social motivation variety is strated by inequality feeling which has five dimensions, and according to If effects, such dimensions consist of 1) political inequality feeling, _ Legal inequality feeling, 3) Social inequality feeling, 4) Cultural quality feeling, and 5) Economic inequality feeling

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inequality Feeling
  • Social Mobility Motivation
  • Female Students