بررسی تصویرسازی نقش جنسیت در آگهی های بازرگانی سیمای جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا(س)

2 کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

در این نوشتار تصویرسازی نقش جنسیت در آگهی های تلویزیونی ایران بررسی می شود. هدف پژوهش، شناخت تفاوت ها میان چه گونه گی نمایش زنان و مردان بازی گر، نقش اصلی آگهی های تلویزیونی از نظر شناسه های کلی، شناسه های جمعیت شناختی، و شناسه های نگرشی/رفتاری است.در راستای اجرای پژوهش، 139 آگهی (نمونه ی آماری) به روش تحلیل محتوا که روش معمول به کار گرفته شده در پژوهش های پیشین نقش های جنسیت است بررسی شد.یافته ها نشان داد که میان شخصیت اصلی (مرد/زن) در آگهی های تلویزیونی از لحاظ شناسه های گفته شده تفاوت وجود دارد و نمایش مردان و زنان در آگهی های تلویزیونی در راستای نقش های سنتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Portrayal of Gender Roles in Television Commercials on the IRlB

نویسندگان [English]

  • Manije HaghighiNasab 1
  • Shohre Hedayati 2
1 Department of Sociology and Economic, AI-Zahra University
2 M.A. in Marketing Management, AI-Zahra University
چکیده [English]

The present research takes the task of examining the gender roles differences (male/female) as portrayed and displayed in TV advertisements on the lRlB broadcasts. Based on studies conducted in developed and developing
cnurtiers on the manner in which the gender roles are portrayed in TV ads. the research model embrace the following three hroad dimensions: General characteristics of advertisements, Demographic characteristics, and Attitudinallbehavioural characteristics.
This is a descriptive research using content analysis. The population of the survey is all the TV ads on channels and of the lRlB broadcast on prime­time. The ad was ineluded in research if the major roles played were gender related. To gauge variance portrayal of gender roles variables in TV ads, the sample was randomly selected. Upon selection, each ad was considered as a research case and a questionnaire was fdIcd according to the attrihutes of each ad. Then all questionnaires were coded.
The results showed that the portrayal of gender roles in TV ads differed, and that the portrayals were mainly traditionally gender based.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender Roles
  • Portrayal
  • TV Ads
  • The lRlB (Islamic Republic of Iriin Broadcasting)