جهانی شدن و تغییر هویت اجتماعی زنان بررسی موردی در دو شهر شیراز و استهبان

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشکدۀ جامعه شناسی، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری دانشکدۀ جامعه شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده

جهانی شدن پدیده ای است که در چند دهه ی گذشته جامعه ی جهانی را با شدت و ضعفی متفاوت تحت تاثیر خود قرار داده و ایران به عنوان یکی از اعضای این جامعه، در دهه های پیشین اندک اندک تحت تاثیر آن قرار گرفته است. با گذر زمان، تاثیر این فرآیند بر ایران بیش تر شده است و هیچ بعدی از ابعاد زنده گی اجتماعی نیست که به گونه ای درگیر این فرآیند فراگیر نبوده یا مصون از آن باقی مانده باشد. این نوشتار، با به کارگیری نظریه ی واترز که خود آمیزه ئی از نظریه های گیدنز و رابرتسون است، تلاش دارد تا تاثیر فرآیند جهانی شدن را بر هویت اجتماعی زنان در دو شهر شیراز (مرکز استان فارس) و استهبان (یکی از مراکز شهرستانی این استان) بررسی کمی نمایند. بر پایه ی یافته های این بررسی، زنان شهر شیراز از آن جا که بیش تر تحت تاثیر این فرآیند قرار گرفته اند، هویت اجتماعی شان بیش تر دگرگون شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization and Women's Identity in the Cities of Shiraz and Estahban

نویسندگان [English]

  • AliAsghar Moghaddas 1
  • Bijan KhajeNoori 2
1 Department of Sociology, University of Shiraz
2 Ph.D. Student, Department of Sociology, University of Shiraz
چکیده [English]

The phenomenon of globalization has variably influenced all societies within the last two decades. Iran is no exception to such a rule. The gradual penetration of globalization process has nearly touched on all aspects of the social life. This paper attempts to investigate the relationship between globalization and women's social identity in the city of Shiraz, the centre of Fars province, and the city of Estahban, a largely traditional/religious city located also in the Pars province.
Theoretically, the paper rests upon Water's ideas, which are actually onsidered to be a synthesis of Giddens and Robertson ways of thinking on - e subject.
The findings show that women in Shiraz are generally more influenced by ~ obalization process and thus their identities have been altered as a result. - h a finding further points to the fact that Shirazi women can be con idered to be more profoundly oriented toward the ideas of modernity, . erefore enjoying a somewhat more modem, secular and non-traditional
entity as compared to women residing in Estahban.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • Social Identity
  • Modern Women
  • Traditional Women