تناسب اندام و رابطه آن با عوامل اجتماعی و روانی در میان زنان شهر اصفهان

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

توجه فراوان به وضعیت ظاهری و اندام از پیامدهای جامعه مصرفی و دغدغه بسیاری از زنان کشور ما شده است. رژیم غذایی، بدن سازی و.... برای دست یابی به اندام دلخواه جزو برنامه های زندگی زنان شده است. پژوهش حاضر با روش پیمایش در یک نمونه 340 نفری از زنان 44 - 20 ساله شهر اصفهان انجام شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. چهار چوب نظری بر اساس عقاید «بوردیو»، «گافمن»، «گیدنز»، «نظریه مبادله » و «نظریات فمینیستی» شکل گرفت. نتایج نشان داد میانگین گرایش به تناسب اندام 43.2 (میانگین نظری 33) بود. بین تصور فرد از نگرش مردان، تمایل به مطلوب بودن نزد دیگران، تصاویر ارائه شده در رسانه ها؛ و گرایش به تناسب اندام رابطه مثبت و معنادار و بین رضایت از بدن و گرایش به تناسب اندام رابطه معکوس و معنادار وجود داشت. بین سن، پایگاه اقتصادی - اجتماعی و گرایش به تناسب اندام رابطه معنادار وجود نداشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سه متغیر «تصور از نگرش مردان»، «تمایل به مطلوب بودن»، و «تحصیلات همسر» روی هم رفته 24 درصد واریانس گرایش به تناسب اندام را تبیین می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physical Fitness and Social Factors Case of Women in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Mansour Haghighatian 1
  • Ebrahim Ansari 1
  • Nasrin Asgari 2
1 Assistant Professor of Sociology, Islamic Azad University, Dehaghan Branch
2 M. A. in Sociology, Islamic Azad University, Dehaghan Branch
چکیده [English]

Paying much attention to one's appearance and body is one of the major consequences of today's consumer society which has manifested itself in going on diets, body building, and losing weight. The present article aims to study the factors that affect this tendency among women residing in Isfahan. To do this, 340 women aged 20-42 were selected using a stratified sampling technique. Bourdieu's and Goffman's ideas along with those of Giddens and exchange theory were used to construct a theoretical framework that associated certain variables to tendency toward physical fitness. The fmdings showed that the mean for tendency toward physical fitness was 43.2 (expected mean was 33). The results also showed that a woman's perceptions of men's views regarding women's shapes, wanting to be liked by others, and usage of mass media were positively associated with tendency toward physical fitness. The association between satisfaction with one's body and tendency toward physical fitness was reverse. No association was found between age, and socio-economic status and tendency toward physical fitness. Regression analysis indicated that three independent variables (women's perceptions of men's views, wanting to be liked, and spouse's education) together could explain 24 percent of the variance of the dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Fitness
  • Perception of Body
  • Mass Media
  • Women's Body