سبک های هویت و جهت گیری مذهبی در دانشجویان دختر و پسر

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سراب

2 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور واحد مهاباد

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های هویت با جهت گیری مذهبی در دانشجویان دختر و پسر بود. 162 دانشجو (86 دختر و 76 پسر)، که به شیوه تصادفی مرحله ایی خوشه ایی از میان دانشجویان دانشگاه آزاد سراب انتخاب شده بودند، پرسشنامه های سبک های هویت برزونسکی (1989) و پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت (1950) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده های به دست آمده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون، آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) استفاده شد. نتایج نشان داد که در دانشجویان پسر رابطه بین سبک های هویت اطلاعاتی، هنجاری و تعهد هویت با جهت گیری مذهبی درونی مثبت و معنادار بود و در دانشجویان دختر رابطه بین سبک های هویت اطلاعاتی، هنجاری و تعهد هویت با جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی مثبت و معنادار بود، همچنین در این گروه بین سبک هویتی اجتنابی با جهت گیری مذهبی برونی رابطه منفی و معنادار به دست آمد، دانشجویان دختر در جهت گیری های مذهبی درونی و برونی و سبک هویت هنجاری و اطلاعاتی به طور معناداری نمرات بیشتری نسبت به دانشجویان پسر کسب کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify Styles and Religion Orientation in Male and Female Students

نویسندگان [English]

  • Davod Ghaderi 1
  • Ali Mostafai 2
1 Assistant Professor of Psychology, Azad University, Sarab
2 Assistant Professor of Psychology, Azad University, Mahabad
چکیده [English]

The aim of this study Was to examine the relationships between identity styles and religion orientation in male and female students. To do this, 162 students (76 males and 86 females) were selected using a random stratified multi-stage method among undergraduate students of Islamic Azad University, Sarab Branch. They were assessed using Berzonsky Identity Styles Inventory (ISI) .. (1989), Allport Religion Orientation Questionnaire (1950). The data were analyzed using Pearson correlation coefficient, regression analysis and MANOY A. The results showed that in male students there was a positive and significant correlation between internal religious orientation, with informational, normative identity styles and assumption of identity. Surveying the relationship between variables in female students showed that there was a positive and significant correlation between external and internal religious orientation with informational and normative identity styles and assumption of identity. There was also a negative and significant correlation between avoidant identity styles and external religious orientation. The amount of internaJlexternal religious orientation and informational, normative identity style among women was significantly higher than that of men. Further research in the field of studied variables can provide brighter data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity Styles
  • Internal Religious Orientation
  • External Religious Orientation