پیامدهای طرح تسهیل گران بر زنان روستایی شهرستان بویراحمد (مطالعه موردی دهستان سپیدار)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد توسعۀ روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

2 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

چکیده

هدف این پژوهش واکاوی پیامدهای طرح تسهیل گری زنان روستایی در دهستان سپیدار واقع در شهرستان بویراحمد بود. از روش پیمایش به شیوه علی - مقایسه ای بهره گیری شد. جامعه آماری پژوهش را زنان روستایی در دهستان سپیدار تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از جدول نمونه گیری پاتن، 210 نفر تعیین شد. آن گاه، با استفاده از نمونه گیری طبقه ای ساده، زنان مورد مطالعه در روستاهای با و بدون طرح انتخاب شدند. در این مطالعه سه گروه شامل، زنان فعال (شرکت کننده در طرح در روستاهای با طرح)، غیرفعال (بدون مشارکت در طرح در روستاهای با طرح) و زنان در روستاهای فاقد طرح مطالعه شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای بود که روایی صوری آن را پانل متخصصان تایید و پایایی آن نیز با یک مطالعه راهنما و ضریب آلفای کرونباخ 0.70 تا 0.97 برای متغیرهای گوناگون تعیین شد. در حیطه اقتصادی یافته ها نشان داد، زنان فعال نسبت به زنان دو گروه دیگر، از وضعیت اقتصادی مطلوب تری بهره مند بودند. در حیطه اجتماعی - فرهنگی نیز نتیجه ای مشابه به دست آمد. نتایج آزمون تحلیل کواریانس روشن کرد که طرح تسهیل گری زنان روستایی بر هر دو شاخص اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی زنان روستایی تاثیر معناداری داشته است، به گونه ای که، وضعیت اقتصادی زنان فعال 0.13 و وضعیت اجتماعی - فرهنگی آن ها 0.46 بهبود یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of FaciJitators Program on Rural Women: Case of Sepidar Rural Community in Boyer-Ahmad County

نویسندگان [English]

  • Faterneh Azhdarifard 1
  • Mostafa Ahmadvand 2
1 M.Sc.Dept. of Rural Development Management. Faculty of Agriculture, Yasouj University
2 Assistant Professor, Dept. of Rural Development . lanagement, Faculty of Agriculture. Yasouj University
چکیده [English]

This study undertook to analyze the consequences of fa ilitaring project on rural women in Sepidar Dehestan of Boyer-Ahmad County in Iran. Dehestan refers to a unit of settlement which is composed of a collection of rural villages. The study took the form of a causal-comparati\e design, and the survey method was used to collect the data. An a tual \ illage with and without the facilitating project was used a the trata. Therefore, the statistical population of the study was all rural women in \ iJlages of Sepidar in three strata: active, inactive, and the rural women in villages without the project. A multi-stage stratified random sampling was u ed to select rural women in each stratum. The fmal sample included 210 rural women in the villages. Face-to-face interviews were used to collect data with the aid of the questionnaire. The questionnaire was pre-tested and revi ed based on the pilot study. Findings showed that the economic situation of active rural women was better in comparison with inactive and the women in villages without the project. Similar result was found in socia-culture dimension. The results of analysis of covariance revealed the proj ct had a significant influence on rural women with regard to the socia-economic criteria. Therefore, the economic and socio-culture status of rural women in villages with the project were improved 0.13 and 0.46 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural women
  • Facilitating
  • Economics
  • Socio-Culture
  • Bo er-Ahmad