برابری جنسیتی در میان زوجین و تعیین کننده های اجتماعی آن (مطالعه موردی زنان متاهل 20 - 40 ساله شهر بوشهر)

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه حکیم سبزواری

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه یزد

3 کارشناس ارشد جمعیت شناسی و دبیر آموزش و پرورش بوشهر

4 هیأت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل موثر بر میزان برابری زوجین در خانواده، در میان زنان متاهل شهر بوشهر انجام شد. برای تبیین عوامل موثر بر میزان برابری از نظریه منابع، نظریه یادگیری و نظریه فمینیستی استفاده شد. این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامه ای در میان 400 نفر از زنان متاهل شهر بوشهر انجام شد. روش نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای بود. نتایج نشان داد که بین متغیرهای سن زن، سن شوهر، تحصیلات، وضعیت شغلی زن، شغل زن (منزلت شغلی)، درآمد، پایبندی مذهبی، محل تولد و تجربه نابرابری، رابطه معناداری وجود دارد که از این میان، متغیرهای سن زن، سن شوهر و تجربه نابرابری در خانواده پدری با میزان برابری رابطه ای معکوس دارند و رابطه سایر متغیرها مثبت است. به علاوه در تحلیل رگرسیون، چهار متغیر منزلت شغلی زن، وضعیت شغلی زن، تجربه نابرابری در خانواده پدری و محل تولد وارد مدل رگرسیون شده و در مجموع 41 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender Equity between Couples and Its Social Determinants Case: Married Women in Boshehr City

نویسندگان [English]

  • Hossein Ghodrati 1
  • Hossein Afraciabi 2
  • Abdol Mehdi Barshad 3
  • Hossein Moltafet 4
1 Assistant Professor of Sociology, Research Center of Geography and Social Studies, Hakim Sabzevari University
2 Assistant Professor of Sociology. Univer-sity ofYazd
3 M. A. in Demography, Shiraz University
4 Lecturer of Sociology Department, Ahvaz Uni ersity ofShahid Chamran
چکیده [English]

This study aims at investigating the factors affecting gender equity in the family. For this purpose a sample of 400 married women aged 20--40 were interviewed in the city of Bousher. The dependent variable was-equity. Independent variables were: age of couples, education, income, and job.status of women, birth place, and the experience of inequity. Results show that all the above variables except age and previous inequality experience have positive significant relationship with dependent variable. In regression analysis four independent variables were used in the model: woman's job status, woman's employment state, inequality experience in the father's family and the birth place. These four variables explained 41 per cent of the variance of the dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender Equity
  • Married Women
  • Inequality Experience
  • Boushehr