مقایسه تصور بدنی، رضایت جنسی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه (گروه جراحی حفظ سینه و جراحی ماستکتومی) با زنان غیرمبتلا در استان مرکزی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

2 دکتری مشاوره، استادیار مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی(سازمان سمت)

3 دکتری روانشناسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

4 دکتری مشاوره، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

چکیده

پژوهش حاضر یک مطالعه علی - مقایسه ای بود که به منظور مقایسه رضایت جنسی، تصور بدنی و کیفیت زندگی در میان سه گروه زنان مبتلا به سرطان سینه در دو گروه جراحی با ماستکتومی و جراحی حفظ سینه و زنان غیرمبتلا انجام شد. از میان زنان مبتلا به سرطان سینه 68 نفر به روش نمونه گیری هدفمند (شامل 43 نفر درمان شده با جراحی ماستکتومی و 25 نفر درمان شده با جراحی حفظ سینه) انتخاب شدند. همچنین 70 نفر از زنان غیرمبتلایی که برای غربالگری ماموگرافی به انجمن حمایت از بیماران سرطانی شهر اراک مراجعه کرده بودند به روش هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات مورد نظر با استفاده از پرسشنامه های دموگرافیک، کیفیت زندگی (SF-36)، چندبعدی رابطه خود و بدن (MBSRQ) و رضایت زناشویی انریچ (خرده مقیاس رضایت جنسی) گردآوری شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس یک راهه تحلیل شد که نتایج نشان داد بین سه گروه در متغیرهای رضایت جنسی و تصور بدنی تفاوت معناداری وجود نداشت، اما نتایج نشان داد بین سه گروه در متغیر کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود داشت. استفاده از آزمون شفه نشان داد که کیفیت زندگی زنان غیرمبتلا به صورت معناداری بیشتر از دو گروه دیگر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sexual Satisfaction~ Body Image and Quality of Life: A Comparison of Unaffected Women and Women with Breast Cancer in Two Groups: Mastectomy Surgery and Surgery-Preserving Breast

نویسندگان [English]

  • Leyla Naghipoor 1
  • Mehdi Zare'a Bahram-Abadi 2
  • Sadegh Taghiloo 3
  • Hassan Heydari 4
1 M.A. in Psychology, Faculty Member of Azad University, Khomein
2 Assistant Professor of Counseling, at SAMT Human Sciences R&D
3 Assistant Professor of Psychology, Azad University, Astara
4 Assistant Professor of Counseling, Azad University, Khomein
چکیده [English]

The present research.is causal-comparison one that aims to compare sexual satisfaction, body image and quality of life in three groups the uninfected omen and women with breast cancer in two groups, surgery with mastectomy and surgery-preserving breast. The Second population included reast cancer patients that 68 of them were selected with purposive sampling ethod (including 43 who had undergone surgery mastectomy and 25 who ere treated with surgery breast preserved). Data were collected using the uestionnaires of Demographics, Quality of Life (SF-36), Multidimensional Body Image and Sexual Satisfaction (subscale Satisfaction marriage enriches). Data were analyzed using variance analysis method. It indicated that the three groups were not significantly different in variables of body image and sexual satisfaction. Nonetheless the results demonstrated that among the three groups there were significant differences in terms of quality of life variable. The use of Sheffe test indicated that quality of life in healthy women was significantly higher than the other two groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast Cancer
  • quality of life
  • Sexual satisfaction
  • Body