بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی مرتبط با هویت جنسیتی دختران جوان: نمونه مورد مطالعه دبیرستان های ناحیه دو شهر شیراز

نویسندگان

1 استاد گروه جامعه شناسی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی مرتبط با هویت جنسیتی دختران در دبیرستان های ناحیه دو شهر شیراز بود. با استفاده از روش پیمایش و از طریق پرسشنامه، هویت جنسیتی400 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان ناحیه دو شیراز بررسی شد. نمونه آماری مذکور به طور تصادفی انتخاب شد ند. از روش های آماری آلفای کرونباخ برای پایایی ابزار سنجش و ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیات استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین متغیرهای میزان علاقه فرد به خانواده، نظر فرد نسبت به جایگاه زن در اجتماع و خانواده، علاقه به دوستان، اعتماد به رسانه های داخلی و هویت جنسیتی دختران رابطه معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون نشان داد که میزان انسجام و پاپداری هویت جنسیتی مستقیما تحت تاثیر متغیر علاقه به خانواده (Beta= 0.206) قرار گرفته است و در مجموع این متغیر توانسته است مقدار10 درصد از تغییرات متغیر وابسته هویت جنسیتی را پیش بینی کند (R2=0.10). در مدل مساله پژوهش، متغیر علاقه به خانواده به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیشترین اثر علی را بر متغیر هویت جنسیتی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Socio-Cultural Factors and Girls' Gender Identity .Case: High School Girls of Educational District Two in the City of Shiraz

نویسندگان [English]

  • Mohammad- Taghi Iman 1
  • Fatemeh Haeri 2
1 Professor, Department of Sociology, Faculty of Economy, Management and Sociol science, shirazUniversity
2 M.A, of social science
چکیده [English]

The purpose of this study was the attempt to determine the between the socio-cultural factors and gender identity of high school girls in educational district number two of Shiraz city. This is a survey-method research in which through a structured questionnaire the gender identity of 400 high school girls was studied. The statistical sample was randomly selected. The research employs the Choronbach Alpha for its reliability. For testing the research hypotheses the Pearson correlation coefficient was used. The findings indicate that therecis a significant relationship between the girls' gender identity and the existence of intimacy in the family, the individual's view on women's status in society, the degree of affection towards friends, and trust in the domestic media. The results also show that the gender identity variable is directly affected by the family intimacy variable (Beta=0.206). In total the above variable showed 10% of dependent inconsistent variant of the gender identity. In pathway analysis model, the family intimacy had the most significant impact, either directly or indirectly, on gender identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • Gender Identity
  • Gender Roles
  • Basic Trust
  • Self-Concept
  • Stereotypes