بررسی دیدگاه مدرسان، کارشناسان و مدیران مدارس درباره استفاده از معلمان زن در آموزش به دانش آموزان پایه های اول تا سوم مدارس ابتدایی پسرانه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر به ارزیابی آموزش معلمان زن به دانش آموزان پایه های اول تا سوم مدارس ابتدایی پسرانه اقدام کرد. برای اجرای این پژوهش از روش توصیفی - پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری شامل مدیران مدارس ابتدایی، کارشناسان و مدرسان مراکز تربیت معلم شهر قم در سال تحصیلی 88-87 بود. برای انتخاب نمونه مدیران، از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و برای تعیین نمونه کارشناسان و مدرسان از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. در این زمینه دیدگاه های 162 مدیر و 20 کارشناس و مدرس مراکز تربیت معلم، دارای سوابق درخشان آموزشی، تجزیه و تحلیل شد. روایی سوال های پرسشنامه و مصاحبه توسط 7 نفر از استادان علوم تربیتی و 4 نفر از دانشجویان دکتری این گروه تایید شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 0.85 برآورد شد. نتایج حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS، در دو سطح توصیفی و استنباطی، و مصاحبه با استفاده از روش مقوله بندی تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی است، به دلیل فاصله گرفتن دانش آموزان سال اول از کانون گرم خانواده (به عنوان اولین تجربه) برای برآورده کردن نیازهای عاطفی و پیشرفت تحصیلی آن ها، استفاده از معلمان زن می تواند برای تدریس به پسران بسیار سودمند باشد. درباره دانش آموزان پایه دوم در حد امکان همانند پایه اول از معلمان زن استفاده شود، اما درباره دانش آموزان پایه سوم به دلیل نقش الگویابی جنسیتی دانش آموزان تا حد امکان از معلمان زن کمتر استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perspective of Teachers, School Administrators and Experts on the Use of Female Teachers in Boys' Elementary Schools to Teach Students of Grades One to Three

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Farahani 1
  • Ahmad Reza Nasr 2
  • Seyed Mostafa Sharif 3
1 M.A. in Educational Planning
2 Professor of Education, Isfahan University
3 Assistant Professor, Education Dept., Isfahan University
چکیده [English]

Considering that teacher is the most important factor in the development of qualitatively effective education system, the present research aims to assess female teachers use in boys' elementary schools to teach students the grades one to three. In this research, we use the survey-descriptive method. The statistical population of the research includes the principals of elementary schools, experts, and teachers of teacher-training center of Qom in the educational year of 2008-2009. In order to select the principals, classified sampling method was used in congruency with the size. The purposeful sampling method was used to determine the experts' sample. In this regard, views of 162 principals, 20 experts and faculty members were analyzed, those who had a remarkable research background. The validity of the questionnaire and the interview were confirmed by 7 of the professors and 4 PhD students. The reliability of the questionnaire was estimated in selection to be at 0.85 respectively, using the Crunbach alpha. In order to analyze the results descriptively and analytically, the SPSS software was used; in order to analyze the interview, the categorization method was utilized. The results suggest that, due to the distance taken from the center of a warm family for the first-year students to meet their emotional needs and academic progress, the use of female teachers can be very beneficial to teach boys. For the second grade students the recommendation was same as that for the first graders. Due to the impact of imitating gender roles, use of female teachers in the third grade students was discouraged.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elementary Teachers
  • Female Teachers
  • Boys' Elementary Schools