مطالعه جمعیت شناختی تاثیر جوان همسری بر ازدواج دختران

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته جمعیت شناسی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله مطالعه تاخیر در ازدواج مردان و الگوهای همسرگزینی سنی آن ها و اثر آن بر تاخیر در ازدواج و افزایش ریسک تجرد زنان است. برای اجرای این پژوهش از داده های آمارگیری اقتصادی - اجتماعی خانوار در سال 1380 استفاده شد. ایده اصلی این مقاله بر این نکته استوار شده است که علاوه بر مسائلی از جمله مضیقه ازدواج، که به عنوان مشکل ازدواج جوانان ذکر شده اند، عامل دیگری نیز بر بازار ازدواج اثرگذار است و آن شیوه های همسرگزینی سنی است. این مقاله نشان می دهد که هرچه سن مردان در اولین ازدواج افزایش یابد، سن ازدواج زنان نیز افزایش خواهد یافت و هر چه سن مرد افزایش می یابد فاصله سن ازدواج زن و مرد بیشتر می شود. به گونه ای که تحلیل ها نشان می دهد که جوان همسری در میان مردان در جدیدترین نسل ها به میزانی حدود 67 درصد شایع تر از همسن همسری و بزرگ همسری است. یافته ها به طور واضح نشان می دهد که تاخیر در ازدواج مردان با کاهش تقاضای ازدواج در سنین پایین تر، از یک سو به تاخیر در ازدواج دختران و از سوی دیگر با توجه به تمایل مردان به ازدواج با زنان جوان تر و کاهش جالب توجه احتمال ازدواج زنان در سنین بالاتر، می تواند به افزایش ریسک تجرد در میان دختران منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Young-Spouse Selection and Girls' Marriage: Studying the Demographic Effect

نویسندگان [English]

  • Majid Koosheshi 1
  • Zahra Ghorbani 2
1 Faculty Member, University of Tehran
2 M.A. in Demography, University of Tehran
چکیده [English]

This paper's objective is to study the delay in males' marriage and their age­selection patterns its effects on females' marriage delay which would increase the risk of remaining single in girls. We have utilized here the data obtained from the general socio-economic census of 200 I. The main idea of the paper that in addition to problems which are usually cited as prohibiting the young from marrying, there is another one that affects the marriage market. This is what we call the modes of spouse selection in terms of age. The data show that as the males' age increases at their first marriage so do that of the females. Moreover, along such a line, it follows that the distance of marriage age grows between the sexes. The analyses show that young-spouse selection in late generations of males is 67% more common than marrying same-age or older-age spouses. The findings have clearly indicated that a delay in the male marriage is followed by a delay in the female marriage. On the other hand, considering a male's preference of marrying a younger spouse, such a tendency is followed by a demographic event: a marked reduction in marriage probability of older-age single females, which in other words can be tated as an increase in probability risk of females remaining single.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delay of Marriage
  • Pattern of Marriage
  • Age at Marriage
  • Age Difference between Spouses
  • Mean Age at First Marriage