برساخت اجتماعی سرطان سینه: مطالعه موردی زنان مبتلا به سرطان سینه در شهر تبریز

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش با رویکردی جامعه شناختی به بیماری سرطان سینه، در میان زنان مبتلا به این بیماری در دو بیمارستان شهید قاضی و امام خمینی تبریز، به صورت کیفی و بر پایه راهبرد نظریه مبنایی با گروه نمونه28 نفر متشکل از 24 بیمار، 2 پزشک و 2 کارشناس رادیوتراپی انجام شده است. نتایج پژوهش با استفاده از مصاحبه عمیق با گروه نمونه، با ارائه مقوله های 1- فهمیدن بیماری و آغاز روند درمان و 2- بیمار و خلق راهکارهایی برای کنار آمدن با بیماری، تاثیر گفتمان های اجتماعی و فرهنگی بر سرطان سینه و همچنین تاثیر این گفتمان ها بر احساس و بر نگاه زن مبتلا به این بیماری را نشان می دهد. این مقاله ضمن تاکید بر ماهیت ذهنی، تفسیری، تعریفی و برساخت گرایانه مسائل اجتماعی از فرایند پزشکی شدن سرطان سینه سخن می گوید و به این امر اذعان دارد که این بیماری علاوه بر بعد پزشکی، حاوی معانی فرهنگی و اجتماعی خاصی است که می تواند برای علم جامعه شناسی و مفاهیم آن اساسی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Construction of Breast Cancer Case Study: Women with Breast Cancer in Tabriz

نویسندگان [English]

  • Nematollah Fazeli 1
  • Adeleh Feizi 2
1 Faculty Member, Allame Tabatabaei University
2 Graduate Student, Allame Tabatabaei University
چکیده [English]

This paper conducts a qualitative research to study woman with breast cancer. The sample consists of 24 patients from two hospitals, Shahid Ghazi and Imam Khomeini, in Tabriz, Iran. Two physicians, specializing in breast cancer, and two radiotherapy technicians were also interviewed. The theoretical framework of the study is based on grounded theory.
The study implements depth interview with each patient while introducing such issues as becoming aware of the disease, starting the therapy, and patient's strategies to cope with the disease. The results show social and cultural factors play a significant role on these issues as well as on woman's emotions and attitudes towards breast cancer.
With emphasis on subjective, interpretive, cognitive, and constructionist nature of social problems, the paper stresses the medicalization of the breast cancer. The study mentions that breast cancer, besides medical aspects, has specific social and cultural dimensions which could be essential to sociological themes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Construction
  • Pain
  • Breast Cancer
  • Awareness
  • Breast Self Examination
  • Socio-Cultural Meaning
  • Medicalization