تاثیر طبیعت درمانی بر شاخص های بهزیستی، شادکامی و ساعات غیبت از محیط کار زنان شاغل در بیمارستان شهر تهران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی، مدرس دانشگاه

2 استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مقایسه تاثیر محیط های طراحی شده با عناصر طبیعی بر شاخص های بهزیستی، شادکامی و ساعات غیبت از محل کار زنان شاغل در بیمارستان در شهر تهران انجام شد. در این پژوهش نمونه ای به حجم 200 نفر از زنان و مردان شاغل در بیمارستان انتخاب و مقایسه شدند (75 زن و74 مرد شاغل در محیطی که در آن شبه باغی طراحی شده با 51 زن شاغل در محیط معمولی بیمارستان). ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه شادکامی آکسفورد، بهزیستی شخصی - فرم بزرگسالان، میزان ساعات غیبت از محیط کار بود. داده ها به وسیله آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شد. تفاوت در شاخص های بهزیستی، شادکامی و ساعات غیبت از محل کار بین دو گروه معنا دار بود. با به کارگیری طبیعت هر چند کم در محیط، می توان در سلامت جسمی - روانی - اجتماعی افراد به ویژه زنان شاغل تاثیر گذاشت و در نهایت در سلامت خانواده و اجتماع نقش داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Therapeutic Landscapes as Indicators of Well-Being, Happiness and absence hours Reduction

نویسندگان [English]

  • Soodeh Tavakoli 1
  • Vahideh Alipour 2
1 M.A. Psychology
2 Assistant Professor Payame Noor Universio
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effect of environments designed with natural components on well-being, happiness, and absence hours in female employees. According to health psychology, occupational environments specially those as hospitals and clinics are stiff and anxiety generating for the personnel who work there, for women in particular. To change anxiety conditions, environmental psychology (therapeutic landscapes) can be used. Environmental psychology considers these specific views as the alternative way that can have an influence on the individual behavior. It is important to note that Erich Fromm as a psychologist in the last century believed that returning to the nature causes the sense of freedom from the work stressors. Being in the natural environments or those environments designed with natural components have positive effect on well­being and happiness. It also reduces absence hours. In order to examine the hypotheses of this study, a sample of 200 employees in hospitals were selected and compared. (75 of women worked in designed pseudo-garden. 7 4 men worked in designed pseudo-garden and 51 who worked in a stiff and ordinary environment). The instruments of this study are the Oxfor Happiness Questionnaire, Personal wellbeing, the adult form, and the degree of absence hours. Data were analyzed with descriptive statistics and ANOV A. The difference between these two groups was found to be significant indicators of wellbeing, happiness and absence hours. Natural environment can affect physical, mental, and social health, particular!~ among women employees. It can also be contribute to the health of the famifand the general society
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Therapeutic Landscapes
  • Women
  • well-being
  • Happiness
  • Absence Ho from Work