امنیت و جنسیت: تفاوت های بین جنسی در مقابل نابرابری های اجتماعی و منطقه ای

نویسندگان

1 دانشیار بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه یاسوج

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه جنسیت با احساس امنیت عمومی جوانان شهرهای شیراز و یاسوج است. روش مورد استفاده در این مطالعه پیمایشی و جمع آوری داده ها با ابزار پرسشنامه بود. یافته های پژوهش نشان داد تاثیر متغیر جنس تنها بر میزان احساس امنیت اجتماعی و اقتصادی زنان بارز است. بدین معنی که زنان، در هر سه وضعیت مقایسه ای شهر یاسوج، شیراز و در کل، احساس امنیت کمتری در مقایسه با مردان دارند، گرچه کمتر بودن احساس امنیت اقتصادی زنان نسبت به مردان تنها در بعد کلی معنادار بود، اما در بعد سیاسی تاثیر شرایط فرهنگی - اجتماعی بارزتر از تاثیر جنس بود، زیرا در هر سه حالت مقایسه ای زنان با زنان، مردان با مردان و پاسخگویان دو شهر با یکدیگر، پاسخگویان شهر یاسوج احساس امنیت سیاسی بالاتری از پاسخگویان شهر شیراز داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Security and Gender Inter- Sex Differences versus Social & Regional Inequalities

نویسندگان [English]

  • Halimeh Enayat 1
  • Majid Movahed 1
  • Elahe Rahm Heidari 2
1 Associate Professor of Sociology, Shiraz University
2 Assistant Professor, Social Science Dept, Yasuj University
چکیده [English]

The examination of the relationship between gender and feeling of public security of the youths of Shiraz and Yasuj city is the main goal of this paper. the quantitative method is used to collect the necessary data for this study. In general, there are two perspectives to the relationship between gender and eeling of security: essentialists and minimalists. Essentialists believe that men and women have intrinsic differences in emotional and behavioral haracteristics (emphasis on sex). In contrast, minimalists put focus on the economic structures and social and cultural specialties that lead to the relative superiority of men over women (emphasis on gender). In addition, they emphasize the intra- gender differences rather than inter- gender ones. The result of this research reflects the importance of both sex and gender in ecurity studies. It means that, women, in general, have lower feeling of ocial security than men in each three comparative conditions in Shiraz, Yasuj and together (i.e.sex effect). But, in other dimensions of feeling of social security, social- cultural differences of two cities have more determinant effects on amount of feeling of social security than sex differences ( especially in political dimension of security).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender, Feeling of Social Security, Youth
  • Shiraz, Yasuj