زنان و زبان: بازنمایی هویت جنسیتی در کتاب های زبان های فارسی، عربی و انگلیسی مدارس ایران

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازنداران - بابلسر

چکیده

این مقاله با رویکردی اجتماعی در صدد پاسخگویی به این پرسش است که «چه مناسباتی بین زبان و جنسیت وجود دارد؟» زبان، به عنوان یک ابزار رسانه ای برای شکل گیری، تثبیت و تداوم هویت و منزلت جنسیتی افراد در جامعه تلقی می شود (ترنر-بوکر، 1996). شیوه پژوهش در این مقاله مبتنی بر روش تحلیل محتوا بود که بر اساس آن، چگونگی بازنمایی هویت جنسیتی در کتاب های درسی زبان فارسی، زبان عربی و زبان انگلیسی مدارس ایران مطالعه شد. نتایج پژوهش نشان داد که «پدیده تقدم مرد» (لی و کولینز، 2008) به اشکال متعدد در این کتاب ها وجود دارد. مطابق نتایج پژوهش، اگر چه این برتری جنسیتی به درجات گوناگونی در این کتاب ها مشاهده می شود، اما الگوها و «کدهای جنسیتی» (تایلور، 2003) کمابیش یکسان و مشابهی در این کتاب های درسی زبان های مختلف انتقال و انعکاس یافته است که به خوبی نشان دهنده نقش به مراتب تعیین کننده تر محیط اجتماعی و فضای فرهنگی است. به علاوه، نتایج پژوهش نشان داد که مراحل متعدد آموزش زبان نیز نقش بسیار موثری در نحوه بازنمایی الگوهای جنسیتی ایفا می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women and Language Representation of Gender Identity in Farsi, Arabic, and English Textbooks of the Iranian Schools

نویسنده [English]

  • Y Foroutan
Assistant Professor, Social Science Department, Mazandaran University
چکیده [English]

Using a social approach, this paper investigates the association between language and gender. Language has been identified as a media tool to maintain the gender tatus of individuals in our societies (Turner-Bowker 1996). Patterns associated with the gender identity of individuals are substantially formed during childhood and adolescence. This is mainly related to the fact that schools and textbooks play a key role in the gender socialization process of children. Using the content analysis technique, this paper examines how gender identity patterns have been represented in the Iranian school textbooks in three different languages: Farsi, Arabic and English. Generally speaking, the results show that "the male-first phenomenon" (Lee and Collins 2008) are clearly observed in the textbooks. Although these gender patterns vary partly across the textbooks, the similar patterns of gender codes (Taylor 2003) are represented in all of these three different languages textbooks. This evidently echoes the more important role of the socio-cultural context. The results also show that the representation of gender patterns in these textbooks is significantly correlated to various stages of language teaching.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • language
  • School Textbooks, Farsi, Arabic, English
  • Gender Identity and Roles