مطالعه رابطه بین رسانه ها، تصویر بدن و عزت نفس با عمل و تمایل به آرایش

نویسندگان

1 دانشیار بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 دانشیار بخش روان شناسی بالینی دانشگاه شیراز

3 کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین رسانه ها، عزت نفس، تصویر بدن و آرایش بود. بدین منظور601 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه های شهر شیراز (شامل دانشگاه شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و دانشگاه علوم پزشکی) توسط جدول لین با خطای 4 درصد به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین از نظریه لئون فستینگر به عنوان چارچوب نظری استفاده شد. در این پژوهش آرایش در دو بعد عمل و تمایل به آرایش سنجیده شد. یافته ها حاکی از آن بود که تعداد زیادی از افراد نمونه از آرایش استفاده کرده و به استفاده از آن تمایل دارند. همچنین درصد فراوانی از آن ها از تصویر بدنی خود رضایت ندارند. رابطه عزت نفس با نارضایتی از تصویر بدن منفی بوده و رابطه آن تنها با بعد تمایل به آرایش معنادار بوده است. نارضایتی از تصویر بدن نیز با عمل و تمایل به آرایش ارتباطی مستقیم داشته و از بین مولفه های آن رابطه مولفه نارضایتی از ظاهر تنها با تمایل به آرایش و مولفه اختلال در کارکرد های اجتماعی با هر دو بعد آرایش معنادار بوده است و در نهایت، همه انواع رسانه با متغیرهای تصویر بدن، عزت نفس و آرایش رابطه یکسانی نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mass Media, Self-Esteem, Body Image and Tendency to Use make up Studying the Relationship

نویسندگان [English]

  • M Movahed 1
  • N Mohammadi 2
  • M Hosseini 3
1 Associate Professor, University of Shiraz
2 Associate Professor, University of Shiraz
3 M.A
چکیده [English]

The Purpose of the present study is to examine the relationship between mass media, self-esteem, body image, and make up based on Festinger's social comparison theory. A sample of 601 female students studying in universities of the city of Shiraz (consisting oflslamic Azad University, Payam-e Nour, and the University for Medical Sciences) participated in this study. We used survey method and prepared a questionnaire for data collection. The students were selected via Festinger's table with an error margin of 4%. Festinger's theory was also utilized as the theoretical framework. In this research make up was examined in its two aspects of 'practice', and 'thoughtful make up'. The findings of this research show that a large proportion of our respondents used make up and were also inclined to use make up and that interestingly enough, a large proportion of the same respondents were dissatisfied with their body image. Further, significant negative relationship between self-esteem and dissatisfaction of body image and tendency to use make up were found. In addition, there were significant positive relationship between dissatisfaction of body image, practicing, and tendency to use make up. Finally, different types of media had different relationship with use and tendency to use make up, self- esteem and body image.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Mass Media
  • Make Up
  • Body Image
  • self-esteem
  • Girls