بررسی تفاوت زنان و مردان در زمینه تاثیرپذیری از نفوذ دیگران در خرید (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان)

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکترای مدریت بازاریابی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تفاوت زنان و مردان در زمینه تاثیرپذیری از نفوذ دیگران در خرید است. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بیردن و همکاران (1989) در زمینه سنجش میزان تاثیرپذیری بود. نمونه آماری این پژوهش650 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در نیمسال دوم تحصیلی 87-1386 دانشگاه اصفهان بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به سوال های پرسشنامه پاسخ دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که تاثیرپذیری زنان و مردان در مولفه اطلاعاتی این شاخص معنادار و در مولفه هنجاری این شاخص معنادار نبوده است. همچنین زنان نسبت به مردان در مولفه اطلاعاتی بیشتر تحت تاثیر نفوذ دیگران در خرید قرار می گیرند. در کنار نتایج اصلی پژوهش اعتبار شاخص تاثیرپذیری از نفوذ دیگران با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی به کمک نرم افزار لیزرل، بررسی و تایید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Susceptibility to Interpersonal Influence in Consumption Context Studying The Difference of Men and Women Case: Students of University of Isfahan

نویسندگان [English]

 • B Ranjbarian 1
 • M Barari 2
 • M Salehnia 3
 • M Barari 4
1 Professor, Management Department, University oflsfahan
2 Student Marketing Management, University of Tehran
3 PhD Student. Human Resources Management, Mashhad Ferdowsi University
4 M.A
چکیده [English]

Social influence is one the most determinant factor in consumer behavior. Previous studies have also shown that women exhibit different responses to social environment stimuli, ompared to men. So the main purpose of present article is to study the difference of men and women with regard to their susceptibility to interpersonal influence in contexts involving consumption. This is a descriptive survey study with a sample of 650 student of University of Isfahan who were enrolled in second semester of year 2007-8. The data gathering instrument was a questionnaire which has been designed by Bearden, et al 1989). The individuals in the sample were selected in a categorized random sampling ethod. The result indicates that susceptibility of students to interpersonal influence on formationa! dimension in consumption context was significant, but with regard to ormative dimension of the index, their susceptibility was not significant. Also with regard to informational dimension of the index, women were more susceptible than men to rerpersonal influence. Also, the reliability of used scale has been measured through onfumatory factor analysis by LISREL software.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Consumers
 • Susceptibility
 • Interpersonal Influence
 • Social influence
 • individualism
 • Consumer Behavior
 • Gender