بررسی نقش خشونت علیه زنان، جامعه پذیری جنسیتی و سرمایه های اجتماعی در پیش بینی سلامت روان گروهی از زنان شهر تهران

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه دولتی ارمنستان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش خشونت علیه زنان، جامعه پذیری جنسیتی و سرمایه های اجتماعی در پیش بینی سلامت روان گروهی از زنان شهر تهران انجام شد. بر این اساس 184 زن مورد خشونت قرار گرفته که به صورت نمونه در دسترس به مجتمع قضایی خانواده، پزشکی قانونی و مراکز مشاوره مراجعه کرده بودند و 228زن مورد خشونت قرار گرفته ای انتخاب شدند که به دلایلی به مراکز فوق مراجعه نکرده بودند و از نظر سن و مدت زمان ازدواج با گروه نخست همتا شدند. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. یافته ها نشان داد زنانی که دسترسی بیشتری به سرمایه های اجتماعی و خانوادگی دارند از سلامت روان بالاتری برخوردار هستند. هر چه پیروی از الگوهای رایج جامعه پذیری جنسیتی و اعمال خشونت علیه زنان کمتر باشد، زنان از سلامت روان بالاتری برخوردارند. و سلامت روان زنان گروه کنترل از سلامت روان زنان گروه نمونه پایین تر است. نتایج رگرسیون نشان داد که جامعه پذیری، حمایت ها و سرمایه های اجتماعی سهم تعیین کننده ای را در پیش بینی سطح سلامت روان زنان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Violence against Women, Gender Socialization, and social capitals prediction of mental health of a group of women living in Tehran.

نویسنده [English]

  • M Khaghanifard
Ph.D student. Sociology PhD Student, State University of Armenia
چکیده [English]

The present research has tried to study the role of violence against women, =-uder socialization, and social capitals in the prediction of mental health of a g:;oup of women living In Tehran. On this basis, 184 women who had been ~ected to violence were taken as an available sample. They had applied to the amily court, the general examiner, and counseling centers, along with 228 other oman who had not applied to the above mentioned centers and were similar to first group in terms of age and the length of marriage. The research method of e present study is correlation model. The findings showed that the women who had a higher access to the job, ducational and family support resources in decision making, economy, and ~ffection; enjoy a higher level of mental health. And the lower the current " arterns of gender socialization and committing violence against women, the !:.!gher would be the mental health. Moreover, the control group women's mental alth was lower than that of the experimental group. The result of regression analysis showed that gender socialization, and social family capital have a ecisive share in the prediction of woman's mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence against Women: Gender Socialization
  • Social & Family Resources
  • .. Iental Health