مطالعه جامعه شناختی گرایش دختران دانش آموز به فرار از منزل

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندارن

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازنداران

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه مازنداران

چکیده

یکی از حوزه هایی که در ایران کمتر به آن توجه شده موضوع بررسی وضعیت میزان گرایش دختران به فرار از منزل است و پژوهش های انجام شده در کشور ما نیز نوعا به بررسی علل یا دلایل فرار از منزل با جمعیت پژوهش دختران فراری ساکن در مراکز نگهداری از دختران فراری اقدام کرده اند. به این دلیل، مقاله حاضر مبتنی بر پژوهشی می باشد که هدف اصلی آن شناسایی و تبیین وضعیت گرایش دانش آموزان دختر به فرار از منزل است. جمعیت نمونه این پژوهش، که به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد، 400 نفر از دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان های منطقه 18 شهر تهران در سال تحصیلی 88-1387 بودند. چهارچوب نظری مورد استفاده در این پژوهش نیز نظریه پیوند اجتماعی هیرشی، فشار عمومی اگنو و نظریه خودکنترلی (نظریه عمومی جرم) گاتفردسن و هیرشی است. نتایج نشان داد که حدود یک چهارم از دانش آموزان مورد بررسی گرایش متوسط و بالایی به فرار داشته اند، که از این میان بیشترین میزان آن متعلق به بعد رفتاری، سپس بعد عاطفی و کمترین آن متعلق به بعد شناختی گرایش به فرار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Girl-Students' Attitude toward Running Away from Home A Sociological Study.

نویسندگان [English]

  • A Aliverdinia 1
  • G Khoshfar 2
  • H Asadi 3
1 AssociateProfessor, Mazandaran University
2 Assistant Professor, Mazandaran University
3 M.A.
چکیده [English]

The situation in which girls tend to run away from home is one that has attracted little attention, and its increasing outbreak is a cause for great concern. It is the main goal of the present research to examine and explain the situation of girls' tendency to run away from home. This is a survey-method research which has a sample population of 400 third-grade high school girls studying in educational district 18 of the city of Tehran in academic year of 2008-9. Data collection tool has been the questionnaire. The theoretical frameworks that are used here are Hirschi's social bond, Agnew's general strain, and Gottfredson and Hirschi's self control theories. Results of this research indicate that there is a reverse and meaningful relationship between belief and attitude to run away (depended variable). Also the results show a direct and significant relationship between presentation of negative stimuli and low self control with attitude toward running away

کلیدواژه‌ها [English]

  • Daughters, Attitude
  • Running Away from Home
  • Social Bond
  • Low Self Control
  • General Strain