نقش باورهای فرزندپروری و نگرش مادران به تفکر خلاق بر خلاقیت کودکان

نویسنده

هیات علمی بخش مبانی تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش باورهای فرزندپروری و نگرش مادران نسبت به تفکر خلاق بر خلاقیت کودکان بود. بدین منظور 80 کودک پیش دبستانی 5-6 ساله (42 پسر و 38 دختر) و مادران آن ها از مراکز پیش دبستانی شهرستان شیراز به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. کودکان با آزمون خلاقیت تصویری تورنس و مادران با آزمون های مقیاس نوین گرایی والدین و پرسشنامه آموزگاری والدین ارزیابی شدند. پایایی و روایی ابزارهای پژوهش با روش های روایی محتوایی، همسانی درونی، آلفای کرونباخ و بازآزمایی بررسی شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که بین باورهای مدرن مادران و خلاقیت در کودکان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد ابعاد خلاقیت و بازی پیش بینی کننده مثبت و معنادار و کنترل پیش بینی کننده منفی و معنادار خلاقیت در کودکان بود. همچنین تفاوت های جنسیتی معناداری میان دختران و پسران در نگرش ها و باورهای فرزندپروری مادران و خلاقیت مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Mothers' Attitudes & Beliefs on Child‌Rearing and Creativity in Children

نویسنده [English]

  • M Alborzi
Assistant Professor,University of Shiraz
چکیده [English]

This study was conducted to examine mothers' attitudes and beliefs on child­rearing and creativity in children. For this purpose 80 (5-6 years) preschool children (42 boys and 38 girls) along with their mothers were selected among preschoolers in the city of Shiraz. The sampling technique was multistage random luster sampling. The children were evaluated by Torrance Test creativity form A), the evaluation of their mothers was carried out using Parental Modernity PM) Scale and Parent as a Teacher Inventory (PATT). The results showed that a positive and significant relationship existed between modernity beliefs and creativity in children. The regression analysis results also demonstrated that play and creativity was significant positive predictor and control was negative predictor of creativity in children. In addition, a statistically significant difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beliefs
  • Child-Rearing
  • Attitudes to Creativity
  • Creativity