تاثیر آموزش دلگرمی مبتنی بر رویکرد آدلر بر روی خودکارآمدی عزت نفس دختران نوجوان

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آموزش دلگرمی مبتنی بر رویکرد آدلر بر روی خودکارآمدی و عزت نفس دختران نوجوان انجام شد. این پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. گروه نمونه شامل 20 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان های منطقه 13 شهر تهران در سال 87 بودند، که به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و نیز به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (در هر گروه ده نفر) جایگزین شدند. میزان خودکارآمدی و عزت نفس شرکت کنندگان در این پژوهش به ترتیب توسط مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران و پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت در پیش آزمون و پس آزمون سنجیده شد. گروه آزمایش تحت 10 جلسه آموزش دلگرمی قرار گرفت. اجرای تحلیل کوواریانس بر روی داده ها نشان داد که میزان خودکارآمدی و عزت نفس گروه آزمایش افزایش معناداری یافته بود. بر این اساس می توان نتیجه گیری کرد که آموزش دلگرمی مبتنی بر رویکرد آدلر می تواند خودکارآمدی و عزت نفس دختران نوجوان را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adlerian-based Encouragement Training, Self-efficacy and Self-esteem of Female Adolescents Studying the Effectiveness

نویسندگان [English]

  • H Alizadeh 1
  • N Nasirifard 2
  • A Karami 3
1 Associate professor Allame Tabatabayi university
2 M.A
3 Assistant Professor Allame tabatabayi university
چکیده [English]

This study investigates the effect of Adlerian-based encouragement training on the self-efficacy and self-esteem levels of female adolescents. The research design is quasi-experimental (pre-test & post-test with control group). The sample group consists of 20 randomly-selected female students of high school level, from educational district 13 of Tehran. They are selected on the basis of cluster sampling and divided into experimental and control groups randomly (each group involves 10 persons). By employing Sherer et al.'s General Self-efficacy Scale and Coopersmith's Self-esteem Questionnaire, respectively we measured participants' self-efficacy and self­esteem in both pre-tests and post-tests. Ten sessions were devoted to the training of encouragement to the students of experimental group. The covariance analysis shows a significant increase in both self-efficacy and self-esteem levels of the students of experimental group. This means that the Adlerian-based encouragement training can increase the levels of self­efficacy and self-esteem in female adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Encouragement
  • Adlerian
  • self-efficacy
  • self-esteem
  • Adolescent