تعیین عوامل موثر در تحقق خودکفایی زنان سرپرست خانوار (مطالعه موردی: استان کردستان)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد توسعۀ روستایی

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

این پژوهش به دنبال شناسایی و تحلیل عوامل موثر در تحقق خودکفایی زنان سرپرست خانوار در مناطق شهری استان کردستان است. روش پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی و مقطع زمانی آن سال 1387 بود. بر این اساس تعداد 190 نفر از زنان سرپرست خانوار شاغل با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که پس از کسب روایی، پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (0.77) تعیین و تایید شد. «وضعیت خودکفایی» زنان سرپرست خانوار به عنوان متغیر پاسخ، بر اساس ملاک «خود ارزیابی» و «شاخص کمی خودکفایی» تعیین شد. روش های آماری مورد استفاده در تحلیل داده ها شامل تحلیل همبستگی، آزمون کای اسکوئیر و مدل رگرسیون لوجیت است.نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بر اساس ملاک خود ارزیابی،27.4 درصد از زنان سرپرست خانوار خودکفا هستند و شاخص کمی خودکفایی نیز بیان کننده آن است که24.2 درصد از آنها خودکفا،40.5 درصد نیمه خودکفا و35.3 درصد غیر خودکفا هستند. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه معنی داری بین شاخص کمی خودکفایی زنان سرپرست و «خود ارزیابی» آنها وجود دارد. همین طور نتایج بیان کننده آن است که نسبت تحقق خودکفایی در میان زنان فوت همسر بیشتر و در میان زنان ترک شده و مطلقه کمتر از سایر گروه ها است. برآورد رگرسیون لوجیت به منظور شناسایی عوامل تعیین کننده احتمال تحقق خودکفایی زنان سرپرست خانوار نشان داد که متغیرهای بیمه اجتماعی، تنوع درآمدی، ارزش دارایی ها و مدت زمان فعالیت وارد مدل شده و در یک ترکیب خطی 68 درصد از احتمال تحقق خودکفایی زنان سرپرست خانوار را تبیین می کند. در پایان بر اساس نتایج پژوهش سعی شد پیشنهادهای کاربردی مرتبط ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Self-Sufficiency of Female-Headed Households Case Study of Households in Kurdistsn Province

نویسندگان [English]

  • M. A Sharifi 1
  • A Asadi 2
  • Khalil Kalantari 2
  • H Agahi 3
1 MS. S of Development, Razi university
2 Associate professor Tehran university
3 Associate Professor Razi university
چکیده [English]

In this Article we attempt to identify and analyze factors affecting self­sufficiency of female-headed households in urban areas of Kurdistan province. The research method is non-experimental survey. We selected 190 women as our statistical sample based on systematic random selecting technique and prepared a questionnaire as our main tool for data collection. After determining its validity by viewpoints of panel of experts we verified its reliability by Cronbach's Alpha (0.77) and Test-Retest. The status of self sufficiency has been measured by quantitative index and self assessment criteria. The statistical method was Analysis of Variation, Pearson Chi­Square and Logit Regression model. The results show that 27.4% of females are self-sufficient based on criteria of self assessment. The quantitative index explains the following 24.2% self-sufficient, 40.5% semi self-sufficient, 35.3% not self self-sufficient
This ratio within the widowed was greatest and within the divorced was lower than other type. Results also demonstrate that there is a significant relationship between quantitative index and self assessment criteria. Inferential analysis shows that "social insurance", "occupational diversity", "value of assets" and "time allocated in business" have been entered in the final equation of logit regression and have explained 68% of probability of self-sufficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Female-headed households
  • Self- Sufficiency
  • Economical Power
  • Theories of Female-Headed Households