بررسی تاثیر زوج درمانی گروهی مبتنی بر بخشش بر رضایت زناشویی

نویسندگان

1 دکتری مشاوره

2 استاد دانشگاه تربیت معلم

3 استادیار دانشگاه تربیت معلم

4 دانشیار دانشگاه تربیت معلم

چکیده

بخشش موضوعی است که به تازگی در ادبیات روان شناسی توجه زیادی را به خود جلب کرده، اما پژوهش های تجربی کمی درباره آن انجام شده است. هدف پ‍‍ژوهش حاضر بررسی تاثیر زوج درمانی گروهی مبتنی بر بخشش بر رضایت زناشویی بود. روش پژوهش آزمایشی با طرح آمیخته (درون گروهی- بین گروهی) بود. ابزار پژوهش عبارت بود از مقیاس رضایت زناشویی و مقیاس بخشش. نمونه پژوهش شامل 10 زوج از افراد مراجعه کننده به مرکز مشاوره بودند. 5 زوج در گروه آزمایش و 5 زوج دیگر در گروه کنترل به طور تصادفی جایگزین شدند. در قالب گروه درمانی، طی 20 ساعت مهارت بخشش به زوج ها آموزش داده شد. تحلیل واریانس نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، هم در رضایت زناشویی و هم در مهارت بخشش، در مرحله پی گیری پیشرفت معنی داری کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Forgiveness-Based Marital Group Therapy on Matrimonial Satisfaction

نویسندگان [English]

  • R Hamidipour 1
  • B Sanaee Zaker 2
  • A. M Nazari 3
  • M Naghi Farahani 4
1 Ph.D
2 Professor, Tarbiyat Moallem university
3 Assistant Professor, Tarbiyat Moallem university
4 Associate professor Tarbiyar Moallem university
چکیده [English]

 
Forgiveness is a topic that has received increasing attention recently in the Psychological literature, while little empirical research has been conducted on it. This research aims to explore the effects of forgiveness-based marital group therapy on matrimonial satisfaction. The research method included a mixed in-group/intra-group design. To reach such aim, we developed a marital group intervention to address forgiveness and its effect on marital satisfaction. We used marital satisfaction scale (Enrich) and forgiveness scale as measurement tools, selected 10 couples and randomly assigned them in two groups, 5 in forgiveness skill training group and 5 in control group. Forgiveness skill was taught in group therapy sessions for 20 hours. A repeated measure experiment indicated that test group in comparison with control group improved in forgiveness skill and marital satisfaction at a follow up test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • forgiveness
  • marital satisfaction
  • Marital Group Therapy