اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت استرس بر کاهش نشانگان جسمانی و اضطراب دانش جویان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره، مدرس دانشگاه آزاد گچساران

2 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران

3 استاد گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف ازانجام این پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت استرس بر کاهش نشانگان جسمانی و اضطراب دانش جویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران است.جامعه آماری پژوهش را همه دانش جویان دختر دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران تشکیل می دهند، که 40 نفر از آن ها، به عنوان نمونه پژوهش، به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند و میزان نشانگان جسمانی و اضطراب آن ها، پیش از آغاز طرح و پس از اجرای هشت نشست آموزش مهارت های مدیریت استرس، به وسیله مقیاس سلامت عمومی 28 سوآلی،مورد سنجش قرار گرفت.نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها نشان می دهد که آموزش مهارت های مدیریت استرس باعث کاهش نشانگان جسمانی واضطراب دانش جویان گروه آزمایشی، در مقایسه با گروه گواه، شده است، هم چنین، نتایج پژوهش بیان گر آن است که هر چه دانشجویان تسلط بیش تری بر مهارت کنترل استرس داشته باشند، از سلامت روان بالاتری برخوردار اند، زیرا مهارت کنترل استرس، به دلیل آن که با توجه به موقعیت، ارزیابی دقیق، و جدا از احساسات فرد انجام می شود، با واقع گرایی بیش تر و موثرتری همراه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

fficacy of Stress Management Skills Training on Physical Symptoms and Anxiety

نویسندگان [English]

  • Zahra Shirbim 1
  • Mansur Sudant 2
  • Abdallah Shafl'-Abadi 3
1 MA in Counselling Psychology, Teacher in the Azad University of Gachsaran
2 Assistant Professor, Department of Counselling Psychology, Shahid Charnran University
3 sistant Professor, Department of Counselling Psychology, Allame Tabatabavl University
چکیده [English]

This study was performed aumng to evaluate the effects of stress anagement skills training on physical symptoms and anxiety in the students of Nursing and Midwifery College, Azad University of Gachsaran. Forty participants were randomly assigned in two groups ( experimental and
ontrol). An eight-session training package was used for training the experimental group. The subjects were assessed by General Health Questionnaire-28 (GHQ-28). The results showed instruction of stress management skills causes the decrease of physical symptoms, anxiety and decrease of elements in experimental group compared to control group. The results show that the more the students control their stress, the more they have mental health. This is so because the skill of stress control is the one by which the individual has an accurate assessment of the situation, detached from his/her feelings, therefore it is accompanied by more realism and more efficacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress Management Skills
  • Physical Symptoms
  • Anxiety
  • Training