دین و برنامه های تنظیم خانواده: مطالعه موردی ایران

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران

چکیده

هدف این نوشتار، بررسی پیوند میان دیدگاه های دینی و مشروع یا نامشروع بودن برنامه های تنظیم خانواده در ایران است. تجربه دگرگونی های جمعیتی در ایران، شاید با این ارزیابی شتاب زده همراه باشد که رشد سریع جمعیت، ناشی از باورهای مذهبی مردم و فشار نیروهای مذهبی است و این ارزیابی، نه تنها با حجمی از آرا و فتاوی علمای شیعه در ایران، بلکه با شرایط برخی جوامع اسلامی دیگر، که رشد سریع جمعیت را تجربه می کنند، تقویت می شود، در حالی که به نظر می رسد تجربه موفق برنامه تنظیم خانواده و کنترل جمعیت در جمهوری اسلامی ایران، و شماری دیگر از کشورهای اسلامی، شاهدی موثر بر نبود هم بستگی میان دین و موفق یا ناموفق بودن برنامه های تنظیم خانواده باشد، بنابراین، بهتر است برای بررسی این مساله در ایران، به متغیرهایی دیگر، مانند ریشه های اعتماد جامعه به کارگزاران تغییر، تکیه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religion and Family Planning Programs: Case of Iran

نویسنده [English]

  • Amir-Hoseyn Ali-Naqi
Department of Law and Political Sciences, University of Mazandaran
چکیده [English]

This article aims to examine the linkage between religious approaches and legitimacy or illegitimacy of family planning programs in Iran. The act of looking at changes in Iranian fertility rate and use of contraception in recent decades may lead to this immature assessment that the rising trend in Iranian population growth is due to religious beliefs and religious forces. Such an assessment is not only supported by a portion of Shiite scholars' decrees (fatwa), but it also appears to be consistent with conditions under which some of the Islamic countries are experiencing rising trends in population growth. Nonetheless, the success of family planning programs in Islamic Republic of Iran, as well as in some other Islamic countries, can be interpreted as pointing to the lack of any correlation between religion and religious beliefs and legitimacy of family planning programs. Therefore, despite the existence of 'religious beliefs' on the matter, we should concentrate on other variables such as the roots of 'social trust', that is the trust that society shows towards agencies of change

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Planning Programs
  • Religious Beliefs
  • Islamic Republic of Iran