بازنمایی تجربه زنان از جهان اجتماعی در رمان: تحلیل جامعه شناسانه پنج رمان پرفروش دهه 1375 تا 1385

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا(س)

2 دکترای جامعه شناسی

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

نوشتار پیش رو بر آن است تا با بررسی رمان های پرفروش دهه1375 تا 1385، که شخصیت اصلی آن ها را زنان تشکیل می دهند، به درک مسایل و دغدغه زنان این رمان ها و نیز چه گونگی بازنمایی تجربه های آنان بپردازد.روش این پژوهش، کیفی و بر پایه نظریه مبنایی است، به این معنا که بر خلاف روش هایی که تاکید آن ها بر اثبات فرضیه و قضایای نظری است، تاکید این روش بر تولید نظریه است. فرضیه این پژوهش پس از کدگذاری سه مرحله یی رمان ها، با به دست آوردن مفاهیم و مقولات مرتبط با سوال های پژوهش و بررسی شرایط، زمینه ها، راه کارهای کنش، و نتایج آن هاشکل گرفته است.نتایج پژوهش نشان می دهد زنان این رمان ها دچار مسایل و دغدغه روزمرگی، ناخوشنودی از زندگی زناشویی، تضاد، تنهایی، گم گشتگی، حسرت، ناتوانی، نبود اعتماد به نفس، توجه به گذشته و ناامیدی از آینده، نگرانی، و احساس ترس و ناامنی اند و به دلیل رو به رو شدن با پدیده «هویت ناموجه ذهنی»، در حال بازاندیشی همیشگی به سر می برند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of Women Experiencing Social World as in Novels

نویسندگان [English]

  • Afsane Karnali 1
  • Mohsen GOdarzi 2
  • Zeynab Hajati 3
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences
2 PhD in Sociology
3 MA in Sociology, Al-Zahra University
چکیده [English]

This article attempts to investigate the most popular novels in the recent decade, 1996--2006 (Iranian calendar: 1375-1385), in order to answer these questions: How women's social experiences have been reflected in these novels, and what are the problems and disturbances that women of these novels face? Our method is the basic theory which is an adequate way, and in contrast to other methods which emphasize confirmation of conjectures and theoretical theorems, basic theory puts emphasis on the production of the theory. In this study the coding has been carried out in three stages: At the first stage, novels been coded, and concepts and subjects concerning the research were extracted. In the second stage we mixed the extracted subjects and meanings together and nominated the main phenomenon, and then in the third stage conditions, backgrounds, strategies, and their results were searched carefully and finally the theory of the research was obtained.
The results show that these women are involved in daily disturbances and problems. They are discontent with married life, contradictions, solitude, and are mixed up, regretful, weak, lack self-confidence, suffer from memories of the past and are already disappointment in what future holds. They are stressed, fearful and feel being insecure.
The theory resulted from investigating these novels shows that the women of these novels are entrenched in a mental situation to be called inexcusable identification phenomenon. For this reason they always rethink, that is they have a permanent rethinking situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Women's Experiences
  • Women'sWorld
  • Representation
  • Identification