مشارکت و نقش زنان در حقوق بین الملل محیط زیست

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بررسی تلاش های سازمان ملل متحد، در دو حوزه یافزایش حقوق زنان و نگاه داری از محیط زیست، گویای اهمیت بسیار زیاد مشارکت زنان در گستره بین المللی است. نقش دهی به زنان و سازمان های غیردولتی آنان، در نگاه داری از محیط زیست و دست یابی به توسعه پایدار، اهمیتی به سزا دارد و به همین دلیل، اسناد گوناگون بین المللی، مشارکت این بازیگران را مورد شناسایی قرار داده است.پژوهش پیش رو، در پی مطالعه جای گاه زنان در بخشی از حقوق بین الملل عمومی،یعنی شاخه حقوق بین الملل محیط زیست، و خواستار نشان دادن دگرگونی های بین المللی درباره مشارکت زنان، به عنوان یکی از بازیگران مهم و حیاتی در حقوق بین الملل محیط زیست است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Participation and the Role of Women in International Environmental Law

نویسنده [English]

  • Mohammad-Hoseyn Ramazani Qavam-Abadi
Assistant Professor, Department of Law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Efforts made by the United Nations in two areas of enhancing women's rights and protecting the environment are indicative of the importance of women's participation on a worldwide scale. Assigning roles to women and to their NGO's is vital for the protection of environment and for achieving a sustainable development. It is for these reasons that different international documents have acknowledged and affirmed the participation of these players.
The present study aims to study the status of women in a section of general international law that includes a subdivision known as international environmental law. The study attempts to demonstrate the changes which have occurred on international scale concerning women's participation, changes that regard women as significant and vital in international environmental law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • woman
  • Environmental Protection
  • Sustainable Development
  • United Nations
  • Rio Declaration
  • Agenda 21