بررسی پیوند ناهم سان همسری فرهنگی با میزان اختلافات زناشویی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی پیوند ناهمسان همسری فرهنگی و اختلافات زناشویی در میان زنان شاغل و خانه دار، به روش پیمایشی و با استفاده از نظریه هم سان همسری انجام گرفته است. داده های پژوهش از میان 284 زن همسردار و با بهره گیری از پرسش نامه گردآوری شده و برای تحلیل داده ها، آزمون تحلیل واریانس دو طرفه به کار رفته است.نتایج پژوهش نشان می دهد که میان میزان اختلاف زناشویی و ناهم سانی فرهنگی در تفاوت باورهای مذهبی همسران و سنتی بودن خانواده، پیوندی معنادار وجود دارد، هم چنین، میان تفاوت در باورهای مذهبی همسران و میزان اختلاف زناشویی، در میان دو گروه زنان شاغل و خانه دار، نیز تفاوتی معنادار وجود دارد، به گونه یی که این متغیر در ایجاد اختلاف زناشویی در میان آزمودنی های شاغل، بیش از خانه دار است. میان سنتی بودن خانواده در حوزه انتخاب همسر و میزان اختلاف زناشویی در میان دو گروه زنان شاغل و خانه دار هم تفاوتی معنا‏دار وجود دارد و آزمودنی های خانه‏دار دارای خانواده سنتی، اختلاف زناشویی بیش تری، نسبت به زنان شاغل، داشته اند. درباره فرضیه های زمینه یی، میان میزان اختلاف زناشویی و متغیرهای سن ازدواج، مدت زناشویی، و اختلاف سنی با همسر، میان دو گروه زنان شاغل و خانه دار، تفاوتی معنادار دیده نمی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Heterogenic Marriage and its Relation to Rate of Marital Conflicts

نویسندگان [English]

  • Khadije Safiri
  • Ma'sOme Moharrami
چکیده [English]

The present study is a survey aiming to assess the social and cultural factors affecting marital conflicts among housewives and employed women. It was performed via an experimental method. Upon revising the prior hypotheses and studies in the field, this study used homogamy and network theories to determine the issue at hand. Heterogeny is seen here as a heterogeneous cultural condition of marriage and spouse selection which is opposed to homogamy which is more harmonic or homogeneous, expressed in socio-
cultural terms.
Required data were obtained using simple random and cluster sampling methods, among 284 married women, through data collection questionnaire. Two-way analysis of variance test was used to analyze the data.
Results showed that there were significant relationship between cultural factors (including the differences in the couple's religion and the family's traditional status) and marital conflicts. There was significant difference between housewives and employed women, from the point of the couple's different religious beliefs and marital conflicts. Couple's different religious beliefs caused more marital conflicts in employed women rather than housewives. There was significant difference between housewives and employed women, from the point of the family's traditional status (in choosing spouse) and marital conflicts. Housewives with traditional families had more marital conflicts in comparison with employed women. There was no significant relationship between demographic variables (age of marriage, duration of common life and age difference among couples) and marital  conflicts among housewives and employed women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital Conflicts
  • Employed Women
  • Housewives
  • Cultural Factors