شناسایی و رتبه بندی انگیزه های کارآفرینی دختران دانش جو با روی کرد TOPSIS فازی: بررسی دانشجویان دختر گروه اقتصاد و حساب داری دانشگاه یزد

نویسندگان

چکیده

دست یابی به توسعه پایدار در جهت تعالی انسان ها، کاهش نابرابری، و ایجاد عدالت اجتماعی، بدون در نظر گرفتن زنان و نقش چندگانه آنان در اجتماع، امکان پذیرنیست. امروز زنان، با در دست گرفتن بیش از نیمی از ظرفیت دانشگاه ها،متقاضیانی مهارت دیده و دارای تحصیلات دانشگاهی اند، که از این نظر بر مردان برتری یافته اند، هرچند که دربازار کار ایران سهمی ناچیز دارند.با توجه به محدود بودن دامنه سرمایه گذاری از سوی دولت، خوداشتغالی و افزایش کارآفرینی، به عنوان یکی از مهم ترین راه های حل مشکل بی کاری، مورد توجه قرار گرفته استو به دلیل آن که شناسایی انگیزه های کارآفرینی، به مسوولان در مورد سیاست گذاری های حمایتی لازم از کارآفرینان کمک می کند، این نوشتار بر آن است با روی کردی فازی و با استفاده از روش TOPSIS، به شناسایی، ارزیابی، و رتبه بندی این انگیزه ها در میان دختران دانشجوی گروه اقتصاد و حساب داری دانشگاه یزد بپردازد.نتایج پژوهش بیان گر آن است اصلی ترین انگیزه کارآفرینی دختران دانشجو، فراهم سازی شرایط برای زندگی بهتر، و پس از آن مفیدبودن برای جامعه، دست یابی به استقلال، و شناخت و بروز استعداد ها و توانایی های شخصی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking Motivations for Entrepreneurship among Female University Students Using a Fuzzy TOPSIS Approach: Case of Female Students of University of Yazd

نویسندگان [English]

  • Daryush DamOri
  • Mahran Nejati AjTbishe
  • Shamim Monfared
چکیده [English]

Reaching a sustainable development one which seeks to enrich human excellence, reduce inequality and promote social justice is impossible without considering women and their multi-dimensional roles in society. Today, women are not merely housewives. They are skilled applicants with university degrees who have even excelled men in this area, in a way that over half of university seats are occupied by female students. However, they still have little share in the job market. Due to scarcity of government investment resources, entrepreneurship is the best way for solving this unemployment problem. Therefore, due to the importance of identifying motivations for entrepreneurship, this paper seeks to identify these motivations in female students of economics and accounting departments of University of Yazd. The paper also uses TOPSIS Fuzzy approach for ranking the introduced motivations for entrepreneurship. The results of the paper show that preparing a better life is the main motivation for entrepreneurship among female students. Also, becoming a useful person for society, independence, and identifying one's talents and capabilities are found as the next most important motives for entrepreneurship by women. At the end, the paper provides some suggestions for developing women entrepreneurship in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • Entrepreneurship Motivations
  • Female Students
  • Fuzzy TOPSIS
  • Fuzzy Logic