بررسی اثربخشی گشتالت درمانی بر عزت نفس، افسردگی، و احساس تنهایی زنان مطلقه افسرده

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاورۀ خانواده

2 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد گروه روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این پژوهش، اثربخشی گشتالت درمانی به شیوه گروهی بر زنان مطلقه زیر پوشش اداره بهزیستی خرم شهر مورد بررسی قرار گرفت.جامعه آماری پژوهش را زنان مطلقه اداره بهزیستی تشکیل می دهند، که 60 نفر از آن ها، به روش نمونه گیری دردسترس، و در دو گروه آزمایشی و گواه، به عنوان نمونه پژوهش، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش عبارت است از: «خرده مقیاس افسردگی پرسش نامه MMPI» پرسش نامه عزت نفس آیزنک»، و «مقیاس بازنگری شده احساس تنهایی». پژوهش از نوع پیش آزمون ­ پس آزمون با گروه گواه است، که پس از گزینش تصادفی گروه های آزمایشی و گواه و انجام پیش آزمون بر روی هردو گروه، مداخله آزمایشی (روش گشتالت درمانی) در هشت نشست بر روی گروه آزمایشی اجرا شد و پس از پایان، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد.به منظور بررسی انگاره های پژوهش، از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد و نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها نشان داد که گشتالت درمانی به شیوه گروهی باعث کاهش افسردگی، احساس تنهایی، و نیز افزایش عزت نفس زنان مطلقه گروه آزمایشی، در مقایسه با گروه کنترل، شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Gestalt Therapy on Self-Esteem, Depression, and Loneliness of Depressed Divorced Women

نویسندگان [English]

  • Farahnaz Bahrarnt 1
  • Mansor SOdanT 2
  • Mahnaz Mehrabi-zade Honarmand 3
1 MA in Family Counselling
2 Assistant Professor, Department of Counselling, Shahid Charnran University of Ahvaz
3 Professor, Department of Psychology, Shahid Charnran University of Ahvaz
چکیده [English]

This research examined the effect of group gestalt therapy on self-esteem of divorced women, affiliated with Khorram-shahr Social Welfare office.
The statistical population of this research were 60 divorced women of Velfare Office, have been selected through available sampling, and studied a- two groups: an experimental and a control group. Data of the research gathered trough Depression subscale of "Minnesota Multiphasic Personality
nventory (MMPI)", "Eysenck Self-Esteem Inventory", and "Revised Felling of Loneliness Scale". As the research employed the Pretest-posttest control group design, the experimental and the control group selected randomly, and have been pretested, and then the Gestalt Therapy has been implemented on experimental group in 8 sessions. At the end, both groups have been post ested.
In order to analysis the assumption of the research the MANOV A and subsequent ANOV A have been used and it revealed group gestalt therapy has been decreased depression and loneliness, and increased self-esteem in experimental group, compared to control one.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gestalt Therapy
  • divorce
  • self-esteem
  • Depression
  • Loneliness