بررسی برخی عوامل موثر بر سهم بری زنان از خانه

نویسنده

کارشناس ارشد مطالعات زنان

چکیده

هدف اصلی این نوشتار بررسی سازوکار سهم بری از خانه مشترک میان همسران است. متغیر وابسته رامالک خانه تشکیل می دهد و متغیرهای مستقل پژوهش نیز عبارت اند از: اندازه همکاری زن در خریدخانه، توان تصمیم گیری زنان، تحصیلات، اشتغال، نسبت درآمد زن به مرد، مقدار درآمدی که زن برای هزینه های خانواده خرج می کند، و باور نان آوری مردان.نمونه این پژوهش 383 نفر از زنان همسردار (شاغل و خانه دار) شهرستان گرگان اند، که به روش خوشه یی چند مرحله یی گزیده شده اند.نتایج پژوهش نشان داد مردان، بیش از زنان، و زنان شاغل، بیش از زنان خانه دار، در مالکیت خانه مشترک سهیم اند. از میان متغیر های مستقل، اندازه هم کاری اقتصادی زنان در خریدخانه، توان تصمیم گیری زنان، و باور نان آور بودن مرد با متغیر وابسته پیوندی معنادار دارد، یعنی اگرچه متغیرهای دیگر، مانند تحصیلات، اشتغال، نسبت درآمد زن به شوهر، و مقدار درآمدی که زن در خانواده خرج می کند، به گونه یی مستقیم، با سهم بری زنان از خانه پیوند ندارد، می تواند با فراهم آوردن امکان هم کاری اقتصادی زن در خریدخانه، به گونه یی غیرمستقیم، نقشی مهم را بازی کند، به این ترتیب، بر پایه چهارچوب نظری پژوهش، هر گونه سیاست اجتماعی بازدارنده در باره تحصیلات، اشتغال، و درآمد زنان، یا راه های تقویت کننده نقش های جنسیتی، که به نوعی با درآمد مالی زنان و شیوه هم کاری آن هادر اقتصاد خانواده پیوند دارد، می تواند بر موقعیت اقتصادی زنان در خانواده و اندازه سهم بری آن ها از خانه مشترک موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Effective Factors on Women Sharing of House

نویسنده [English]

  • Faterne NejatT
, MA MA in Women's Studies
چکیده [English]

The main objective of this paper is to study on sharing mechanism of the joint house of couples. The dependent variable of the research is the home owner and the independent ones are the amount of women cooperation in buying house, women's decision making power, education, employment, and ratio of women's income to their husbands', the amount of women's income spending at home, and the breadwinner idea.
The 383 married women who live in Gargan city, Golestan province, Iran, have been selected as research sample by multistage cluster sampling method.
The results have shown that husbands more than wives, and employed women more than housekeeping wives share in the ownership of a house. Among indirect variables, the amount of women economic cooperation on buying house, their decision making power, and the breadwinner idea has significant relationship with dependent variables. Although other variable such as women education, employment, ratio of woman's income to their husband's, the amount of women's income spending at home have no direct effect on women sharing of house, it can playa considerable role to increase the possibility of women economic cooperation to buying house. Therefore, based on the theoretical framework of the study, any social policy with restraining effect on women education, employment, and financial income, or, the ways reinforcing gender roles connected to women's income and their cooperation in family economics, may prove effective on women economic situation in family and their portion of joint house sharing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women Sharing
  • House
  • Social Policy
  • Law