بررسی دگرگونی هیات های مذهبی زنانه: هیات های سنتی و نوین

نویسنده

کارشناس ارشد مطالعات زنان

چکیده

هیات های مذهبی، به عنوان مهم ترین کانون نمایش مناسک سوگ واری تشیع، با زندگی اجتماعی، فرهنگی، و اخلاقی مومنان کاملا آمیخته اند و هم واره،با به ترین شکل، حالت های روحی و شیوه زندگی پیروان تشیع را با جهان بینی و اخلاق هم آهنگ با آن پیوند می دهند. رخ داد انقلاب اسلامی آغاز ورود گسترده زنان به گستره اجتماع، و هم زمان با آن، هم کاری جدی تر و پویاتر آنان در مراسم و آداب سوگ واری بود. جنگ و پیدایش دگرگونی های سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی پس از آن و نیز دگرگونی های ناشی از گسترش نوگرایی سبب پدید آمدند گرگونی در باورها و نگرش های دینی مردم، به ویژه زنان،ونیز دگرگونی فهم آنان از سازه های اصلی مناسک دینی و سوگ واری شد و این مراسم را با دگرگونی محتوایی و صوری بسیارروبه رو کرد، به گونه یی که در سال های پایانی دهه 70، اشکالی تازه از هیات های دینی و مداحی گسترش یافت، که ساختار و عناصر سازنده آن با انواع سنتی دیگرگون بود.در این پژوهش، به بررسی دگرگونی ها، دلایل، و چه گونگی آن ها می پردازیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Changes in Women Religious Groups: Traditional and Modern Groups

نویسنده [English]

  • Mozhqan DastorT
MA MA in Women's Studies
چکیده [English]

Religious groups as the most prominent centre to exhibit rituals of bewailing are intertwined with social, cultural, and moral life of the believers. It always joins spiritual conditions and the lifestyle of Shia followers to its concordant worldview and ethics.
By the Islamic Revolution ofIran, women's participation in social activities has increased and it led to their more serious cooperation in religious ceremony and bewailing political, social, and economical changes. After revolution, the war and also growth of modernism transformed the beliefs and religious attitude of people, especially women. It also made a change in women's understanding of religious and bewailing rituals structures that in its own caused to a transformation in such rituals as far as it concerned to the content and performance. By the late AP 13705 (AD 1991-2000), new religious groups and reciting ways of eulogies emerged whose identical elements and structures differed from traditional one. In this research, we study these changes, qualities, and the related reasons of such changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women Religious Groups
  • Religious Movements
  • Reciting Eulogies
  • Religious Rituals