بررسی پیوند الگوهای ارتباطی با خوش نودی زناشویی

نویسنده

استادیار گروه مشاوره، دانشگاه الزهرا

چکیده

پژوهش پیش رو، با هدف بررسی پیوند میان الگوهای ارتباطی و خوش نودی زناشویی، به منظور سلامت خانواده صورت گرفته است.نمونه پژوهش 200 نفر (150زن و 50 مرد) از افراد همسردار و شاغل شهر تهران اند، که به شیوه تصادفی ساده گزیده شدند. روش پژوهش از نوع توصیفی (هم بستگی)، و ابزار آن پرسش نامه است: «پرسش نامه الگوهای ارتباطی(CPQ) » که دارای سه خرده مقیاس ارتباط (سازنده متقابل، اجتناب متقابل، و توقع/ کناره گیری) و پایایی میان 80 درصد تا 82 درصد است، و «پرسش نامه زناشویی مادزلی(MMQ) » که 20 پرسش در جنبه های گوناگون (جنسی، غیرجنسی، و زندگی کلی) دارد. اعتبار پرسش نامه، به وسیله آلفای کرون باخ، برای زنان و مردان، به ترتیب، 0.87 و 0.86 به دست آمده است و آزمون های آماری هم بستگی پیرسون، آزمون tگروه های مستقل، و رگرسیون چندمتغیره بود.نتایج به دست آمده، با توجه به حجم نمونه، نشان دهنده هم بستگی مثبت و معنادار میان الگو های ارتباطی سازنده و خوش نودی از پیوند زناشویی درزنان بود، یعنی هرچه پیوند سازنده و بدون سرزنش/ اجتناب باشد، همسران، به ویژه زنان، از خوش نودی بالاتری برخوردار خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Relationship between Communication Models and Couple Satisfaction

نویسنده [English]

  • Mehrangiz Shoa' Kazemi
Assistant Professor, Department of Psychological Counselling, AI-Zahra University
چکیده [English]

This article has been studied the relationship between communication models and couple satisfaction to examine the health of the family.
Research samples selected randomly from 200 married and employed people : 50 women and 50 men) in Tehran city. This research has been done by e criptive method (correlation) and data was gathered by employing two questioners: "The Communication Patterns Questionnaire (CPQ)" with three relation subscales (mutual constructive, mutual avoidance, and
demandlwithdraw communication) and a stability range from 80 to 82 per cent. and "Maudsley Marital Questionnaire (MMQ)" with 20 questions in different fields (sexual, non-sexual, and general questions). By Cronbach's alpha, reliability of the questionnaire has been measured 87 per cent for women and 86 per cent for men. The statistical tests for this research were pearson's correlation, t-~est for independent variables, and multivariable regression.
regarding the number of sample population, the results indicated positive and significant correlation between constructive communication patterns and satisfaction from matrimonial relationship in women, in other word, more constructive and without blaming/avoidance relationship leads to more couple  satisfaction, especially among Women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication Pattern
  • Couple Satisfaction
  • Married People