بررسی محتوای مناسب سامانه ترویج برای زنان روستایی استان خوزستان

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه پزشکی راد

چکیده

به رغم اهمیتی که ارایه خدمات ترویج در به بود وضعیت زنان روستایی دارد، به دلایلی،چون ناهم آهنگ بودن محتوای برنامه های ترویج، به عنوان یکی از سازه های بسیار مهم این سامانه، با نیازها و شرایط ویژه زنان، تاکنون، خدمات ترویجی شایسته یی به زنان ارایه نشده است، به همین دلیل، به بود چه گونگی ترویج، به وسیله هم آهنگی محتوای برنامه های آن با نیازهای زنان روستایی، در بررسی های گوناگون،مورد تاکید پژوهش گران قرار گرفته است.پژوهش پیش رو، پژوهشی پیمایشی و کاربردی است، که با هدف بررسی محتوای مناسب ترویج برای زنان روستایی استان خوزستان، و در راستای به بود خدمات رسانی و دست رسی آنان به این خدمات صورت گرفته است. نمونه آماری پژوهش را 140 نفر از زنان روستایی روستاهای استان خوزستان تشکیل می دهند، که با روش نمونه گیری طبقه یی تصادفی، با انتساب متناسب،انتخاب شده اند. ابزار پژوهش نیز، پرسش نامه نیمه باز است، که برای تحلیل داده های آن،افزون بر نرم افزار آماری SPSS، آماره های توصیفی (میانگین، درصد، و مانند آن) و استنباطی (تحلیل عاملی) نیز به کار برده شده است.یافته های به دست آمده نشان می دهد که از نظر زنان روستایی، خدمات حمایتی و اجرایی، محتوای مرتبط با ارایه داده ها، آموزش، و رای زنی درباره مدیریت منزل، ظرفیت سازی نهادی، و ارایه داده ها، آموزش، و رای زنی در باره صنایع دستی و کشاورزی، به ترتیب، در اولویت قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Appropriate Content of Extension System for Rural Women in Khfizestan Province

نویسندگان [English]

  • Pegah Morid-sadat 1
  • Ahmad Rezvan-far 2
  • Hoseyn Sha'ban-AI1 Faml 3
  • Qolam-reZa Pezeshkl Rad 4
1 PhD Student in Geography and Rural Planning, Tarbiyat-e Modarres University
2 Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, University ofTehran
3 Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, University of Tehran
4 Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Tarbiyat-e Modarres University
چکیده [English]

In spite of the importance of delivering extension services to improve socio-economic status of rural women, due to some reasons such as lack of compatibility of extension program contents, which is a significant factor in the system, with the specific needs and conditions of rural women, the appropriate extension services has not been offered to them. Therefore, different studies have emphasized on improving extension services quality through aligning extension contents with such women requirements. Accordingly, the main purpose of this research is to investigate the appropriate contents of extension system for rural women in Khuzestan province. This is a survey-type and applied research. The statistical population of the study consists of 140 rural women of Khuzestan province, selected by method of proportionate stratified random sampling. The data is gathered through semi-open questionnaire and analysed with SPSS software, descriptive statistics (mean, percentage, etc.), and inferential statistics  (Factor analysis).
The findings show that the rural women give priority to support and execution of extension services contents in connection with data presented, training, and advisory on home economic, institutional capacity, training, and advisory on hand-craft and agriculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extension System
  • Delivering Services
  • Content
  • rural women