تحلیل و افزایش کارکرد کارکنان دانشی زن: موردکاوی شرکت پارس خودرو

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 استادیار دانشکدۀ مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

مدیریت دانش، با توجه به ضرورت دربرگیری سرمایه های دانشی و افزایش آن، در دوره اقتصاد دانش محور پدید آمده و در حال گسترش است. یکی از بخش های اصلی این مدیریت، منابع انسانی (به عنوان کارکنان دانشی) است، که با توجه به گذر از دوره صنعتی به دوره دانش و لزوم پیدایش سازمان های دانش محور، نگاه به کارکرد، و نیز اندازه گیری و افزایش آن، یکی از موضوع های مهم گستره مدیریت است، زیرا به ارزیابی این سرمایه و نیز اثربخشی فرآیندهای مدیریتی در سازمان می پردازد و در این راستا انسان نقشی کلیدی را برای افزایش کارکرد در کارهای دانشی بر عهده دارد. در ایننوشتارتلاش می کنیم تا روشی را ارایه دهیم که اندازه کارکرد کارکنان دانشی زن را در لایه های گوناگون سازمان نمایش دهد و افزون بر روشن ساختن دلایل پدید آمدن وضع کنونی و اولویت بندی آن ،بر پایه روش های تصمیم گیری مناسب، و بررسی رفتاری آن با تحلیل های پویا، به بیان راه کارها افزایش کارکرد کارکنان دانشی زن، با استفاده از راه کارها دنباله های زمانی بپردازد و بر پایه شرایط، از میان گزینه های گوناگون، به ترین گزینه را به عنوان راه کار به بود کارکرد کارکنان دانشی زن ارایه دهد.این روش در یک شرکت ایرانی آزموده شده و اعتبار آن بر پایه روی کرد اعتبارسنجی ساختاری سنجیده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Increasing Performance of Women Knowledge Worker

نویسندگان [English]

  • Asadollah Najafi 1
  • Abbas Afraze 2
1 MSc PhD Student in Industrial Engineering, Amir-kabir University of Technology
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Amir-kabir University of Technology
چکیده [English]

Regarding the necessity of employing the intellectual capital, knowledge management has established in knowledge-based economy period, and it is developing by now. One of the main parts of this type of management is the human resources-as knowledge workers. The transition from industrial period to knowledge era and the need of establishing some knowledge-based organisations attach importance to performance of human resources, its measurement, and growth in knowledge management which evaluates such capital and the effectiveness of managerial process in organisations. As human plays the key role for developing efficiency in knowledge-based efforts, in this paper, we seek to present a method to measure the performance of women knowledge worker in different parts of an organisation, describe reasons of present conditions, and determine their priority to be considered. Based on the best decision-making procedures, dynamic behaviour analysis, and employing time series, we try to recommend some solutions, and according to situations, offer the best option among different ones to improve performance of women knowledge worker. This method is verified in an Iranian organisation and validated by the content validity approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Worker
  • woman
  • Performance
  • Measurement
  • Performance Increasing