بررسی اثربخشی مدیریت تعارض کار خانواده بر کاهش تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار زنان شاغل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاورۀ شغلی، دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

در سال های اخیر، هرچند پژوهش های زیادی برای مطالعه تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار و نیز زمینه ها، پی آمدها، و تاثیر این تعارض ها بر افراد جامعه و سازمان ها انجام شده است، شمار کمی از آن ها به بررسی تاثیر مدیریت تعارض کار ­ خانواده و اثر آن بر کاهش تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار پرداخته اند، بر این اساس، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مدیریت تعارض کار ­ خانواده بر کاهش تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار زنان شاغل دانشگاه اصفهان صورت گرفته است.این پژوهش از نوع نیمه تجربی و همراه با گروه آزمایش و کنترل است. نمونه پژوهش را 62 نفر از زنان شاغل در دانشگاه اصفهان تشکیل می دهند، که به گونه یی تصادفی، انتخاب، و به گونه یی تصادفی، میان گروه آزمایش و کنترل (هر یک 31 نفر) تقسیم شدند. در آغاز پژوهش، تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار در میان دو گروه آزمایش و کنترل بررسی شد و داده ها با استفاده از پرسش نامه تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار نت مایر موردسنجش قرار گرفت، پس از آن،در میان گروه آزمایش و به مدت شش نشست، برنامه آموزش مدیریت تعارض اجرا شد و دوباره میزان تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار در میان دو گروه آزمایش و کنترل مورد سنجش قرار گرفت. نتایج، بیان گر تفاوت معنادار دو گروه، در زمینه تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار بود و نشان داد که برنامه آموزشی مدیریت تعارض، در کاهش تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the Effect of Work-Family Conflict Management Training on Decreasing Work-Family and Family-Work Conflicts in Female Workers

نویسندگان [English]

  • Marziye Maleklha 1
  • Iran Baqban 2
  • Maryam Fatehl-zada 2
1 MA in Career Consulting, University of Esfahan
2 Assistant Professor, Department of Psychology, University of Esfahan
چکیده [English]

while much research has been conducted on work-family conflict, family­ vork-conflict, contexts, outcomes and effects of conflict on members of ociety and organizations, little research has been done to study the effect of ark-family and family-work conflict management on career and family life. Thus the aim of this research is to survey the effect of work-family and family-work conflict management training on decrease of such conflicts in ernale workers residing in Esfahan. Research was quasi-experimentally designed with a control group. The sample research consists of 62 worker ernales from Esfahan University that were selected randomly and have been randomized between experiment group (31 members) and control group (31 members). At the start of the research, work-family and family-work conflict between experiment and control group was examined. Data collected by Ietemeyers "Work-Family Conflict and Family-Work Conflict Scales," were analyzed using the SPSS. Within six meetings, work-family and family-work conflict management training program was conducted in experiment group and in the end of training program, work-family and family-work conflicts have been examined again. Result showed that there is meaningful difference between two groups in the field of work-family and family-work conflicts. Therefore, work-family conflict and family-work conflict management training program's role on decreasing work-family conflict and family-work conflict was shown to be effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work-Family Conflict
  • Family-Work Conflict
  • Conflict Management
  • Women