تاثیر ادراک دشواری کار بر کیفیت زندگی پرستاران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی، مدرس دانشگاه آزاد مرودشت

2 استادیار دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز

چکیده

پژوهش پیش رو، به منظور پیش بینی کیفیت زندگی پرستاران و بر اساس ادراک دشواری کار انجام شده است. نمونه پژوهش را 132 پرستار شاغل در بیمارستان های شهر شیراز (شامل 114 نفر زن و 18 نفر مرد) تشکیل می دهند و برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش نیز ازیک پرسش نامه پژوهش گر ساخته به منظور بررسی میزان دشواری کار و مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. پایایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرون باخ و روایی آن ها به روش تحلیل عاملی به دست آمده است.نتایج نشان می دهد میزان سال های خدمت، پیش بینی کننده کیفیت زندگی در گروه مورد بررسی نیست و پرستارانی که دشواری کار بیش تری را ادراک می کنند، با برخورداری کم تراز سلامت روان شناختی، نسبت به محیط زندگی خود دیدی منفی دارند. نتایج این پژوهش با توجه به یافته های پژوهش گران دیگر در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای انجام پژوهش های بیش تر ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Perceived Job Difficulty on Quality of Life among Nurses

نویسندگان [English]

  • Zohre Mohammadi 1
  • Mas'Od Hoseynchari 2
1 MA in Educational Psychology, Azad University of Marvdasht
2 Assistant Professor, Department of Psychology, University of Shiraz
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine predictability of the quality of life on the basis of perceived job difficulty. Participants were 113 nurses (95 women and 18 men) who were selected from two hospitals in Shiraz. Participants completed a researcher-made questionnaire to measure job difficulty and World Health Organization Quality Of Life scale (WHOQOL). Using Cronbach's Alpha Coefficient, the reliability of measures was computed, and Factor Analysis procedure was used for validation.
 
Results showed that psychological health and environment (as two domains of quality of life) can be significantly predicted on the basis of perceived job difficulty. But, years of service can not significantly predict quality of life, and its domains, as a whole. The nurses that perceived higher job difficulty reported lower mental health and they had negative perception about their environments. Findings are discussed in the light of previous literature and some suggestions for further researches are set forth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nurse
  • quality of life
  • Job Stress
  • Job Difficulty