بررسی نگرش کارمندان زن آموزش و پرورش کرج به وضعیت مشارکت زنان در تصمیم گیری

نویسندگان

1 معاون پژوهشی دفتر آموزش و پژوهش، استانداری تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، آموزش و پرورش تهران

چکیده

پژوهش پیش رو، که نگرش کارمندان زن شاغل در سازمان آموزش و پرورش کرج را به وضعیت مشارکت زنان در تصمیم گیری مورد بررسی قرار می دهد، بر چهار پایه اصلی بررسی میزان عوامل دانش، دست رسی به اطلاعات، قدرت، و پاداش، برای فراهم کردن مشارکت زنان در مراحل هفت گانه تصمیم گیری استوار است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع میدانی است و برای گردآوری داده ها نیز از پرسش نامه و مطالعات کتاب خانه یی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را 137 زن شاغل در بخش های ستادی آموزش و پرورش کرج تشکیل می دهند، که پس از انتخاب 80 نفر از آن ها،به عنوان حجم نمونه و به روش تصادفی ساده، پرسش نامه یی پژوهش گرساخته، با 28 پرسش دارای مقیاس پنج درجه یی لیکرت (خیلی کم، کم، تا اندازه یی، زیاد، خیلی زیاد) در اختیار آن ها قرار گرفت. روایی پرسش نامه، با استفاده از آلفای کرون باخ، 0.64 به دست آمده است.نتایج پژوهش نشان می دهد میزان آمادگی سازمانی زنان، برای مشارکت در فرآیند تصمیم گیری، از نظر میزان دانش، کافی، اما از لحاظ میزان قدرت و پاداش، کم است، هم چنین، بالا بودن دانش، دست رسی به اطلاعات، قدرت، و دریافت پاداش در زنان، می تواند، به ترتیب،در اجرای تصمیم ها، انتخاب بهترین راه حل، ارزش گذاری برای راه حل ها، و تشخیص مسایل به آنان کمک کند تا در تصمیم گیری ها، مشارکتی مناسب تر و موثرتر داشته باشند.در پایان پژوهش، پیشنهاد هایی در زمینه فراهم کردن امکانات لازم برای دست یابی به دانش بالاتر، اجرای تصمیم ها، واگذاری اختیارات و توزیع قدرت، و توجه به پاداش مادی و معنوی ارایه شده است، که برای تدوین خط مشی مشارکت زنان در قانون پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، توجه به آن ها ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Female Staffers Attitude at Karaj Education Organization in Comparison to Women Participation Status in Decision Making

نویسندگان [English]

  • Ali Shirin 1
  • Fateme Farnll Tokhme-chi 2
1 Research Deputy for Training and Research, Bureau of Tehran Governor's Offices
2 MA Senior Educational Specialist, Tehran Education Organization
چکیده [English]

This research aims to investigate working women's attitude toward participation in decision making process at Karaj education organization. The core objective of the research lies in knowledge, information access, power and reward factors to promote and persuade women toward participation activities in a seven-stage decision making process. Among 137 women who are working in various staff departments of the organization, 80 of them were selected randomly. The results of the research demonstrate that the rate of organizational readiness in light of women's knowledge for participating in decision making process is available, but in view of power and reward, the readiness of this sample society is low. In addition, women with higher knowledge could be effectively participated in implementing decisions, through gaining access to further information in selecting an optimal solution, with further power in evaluating alternatives, as well as by receiving a further rate of reward that could be effective and useful in persuading participation at the stage of diagnosis of problems. It is suggested that further participation should be offered to women with higher knowledge in decision making process. Particularly, at the stage of decision implementation in an educational system and to provide necessary facilities for their acquiring further knowledge. Through delegation of authority, power sharing, note to materialistic and abstractive rewards as well as dissemination of information in all organizational levels could be provided further possibility of participation for women in decision making process. This point has also been mentioned in the fourth economic plan act. Thus in-depth assessment of these policies aiming at formulating women's participation policy is recommended in the fifth economic, social and cultural development act.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision Making,• Knowledge
  • Information
  • power
  • Reward
  • Participation
  • Organizational Readiness