بررسی رابطه هوش عاطفی و سلامت عمومی در مدیران زن شهر اصفهان

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان

چکیده

امروز با توجه به دوگانگی نقش زنان در جامعه و عوامل تهدید کننده سلامت روان آن ها، بررسی عوامل اساسی اثر گذار در اینامر، برای کمک به برنامه ریزی در جهت پیش گیری و بهبوداختلالات روانی، ضروری به نظر می رسد. یکی از مهم ترین این عوامل، توجه به ابعاد مختلف هوش عاطفی و پیوند آن با اختلالات روانی است. بار­اوناز هوش عاطفی به عنوان عاملی مهم در شکوفایی توانایی های افراد برای دست یابی به موفقیت در زندگی یاد می کند و آن را با سلامت عاطفی، و در مجموع، سلامت روانی مرتبط می داند.پژوهش پیش رو بر آن است که با شیوه یی علی ­ مقایسه یی، به بررسی پیوند بین ابعاد مختلف هوش عاطفی و سلامت عمومی در زنان بپردازد. جامعه آماری پژوهش را همه زنان کارمند شهر اصفهان، و حجم نمونه را 30 نفر از آن ها، که به طور تصادفی انتخاب شدند، تشکیل می دهند. ابزار اندازه گیری نیز «پرسش نامه سلامت عمومی» و «آزمون هوش عاطفی» است.نتایج پژوهش نشان داد که بین بعضی از عوامل هوش عاطفی (مهارت های بین فردی، روابط بین فردی به همراه آگاهی از عاطفه دیگران، و انعطاف پذیری) و وجود نشانه های جسمی و روانی (اضطراب، افسردگی، و اختلال جسمی و روانی به طور کلی) رابطه یی معکوس وجود دارد و زنانی که هوش عاطفی بالاتری دارند، بهتر با اختلالات جسمی و روانی کنار می آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Emotional Intelligence and General Mental Health in the Women Manager

نویسندگان [English]

  • Fatems Bahrarnr 1
  • Mahnaz Jowkar 2
  • Razgar Qader-por 3
1 Assistant Professor, Department of Consulting, University of Esfahan
2 MA PhD Student in Family Consulting, University of Esfahan
3 MA in Family Consulting, University of Esfahan
چکیده [English]

In view of dual nature of some of the roles performed by women in society and with a consideration of factors threatening their mental health an attempt seems necessary to determine such factors as a contribution to planning vhich aims to prevent and improve mental disorders. Using a causal­omparative method, this research studies the link among different aspects of
emotional intelligence and women's general health.
 
The relationship between emotional intelligence and general mental health vas investigated in a group of women managers (30). They completed the Emotional Intelligence Scale and General Mental Health Questioner. Data
showed some aspects of emotional intelligence such as interpersonal skills, emotional awareness of others and flexibility was negatively associated with anxiety, depression and generally mental disorders.
                                                                                                                                        

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence
  • General Mental Health
  • Women