بررسی روند اشتغال زنان در مقایسه با مردان، و عوامل موثر بر سهم اشتغال زنان در بخش صنعت ایران

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه مازندران

چکیده

در این پژوهش، روند اشتغال زنان، در مقایسه با مردان، و نیز عوامل موثر بر اشتغال آن ها، با استفاده از اطلاعات مقطعی و به تفکیک صنایع به وسیله نشانه های ISIC دورقمی، در دوره زمانی 1379 تا 1384، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که صنایع «مواد غذایی و آشامیدنی» و «تولید منسوجات»، نسبت به سایر صنایع، دارای بیش ترین تعداد کارکنان زن بوده است، بیش ترین رشد نسبی شاغلان زن در صنعت انتشار، چاپ، و تکثیر رسانه های ضبط شده صورت گرفته است، کارگران ماهر، دارای بیش ترین سهم، و مهندسان و تکنسین ها دارای کم ترین سهم در صنایع کشور اند، و شاغلان زن در قسمت غیر تولیدی، بیش ترین سهم، و شاغلان زن تکنسین و مهندس کم ترین سهم (اغلب کم تر از 10درصد) اشتغال زنان را در بیش تر صنایع ایران به خود اختصاص داده اند. برای ارزیابی عوامل موثر بر اشتغال زنان، سهم بنگاه هایی که با مدیریت خصوصی اداره می شوند (شامل دولتی یا خصوصی)، متوسط جبران خدمات شاغلان زن بنگاه، و فن آوری تولید (کاربر یا سرمایه بر) بنگاه در درصد اشتغال صنعتی زنان، با استفاده از داده های ترکیبی برآورد شده است و نتایج نشان می دهد در صنایعی که درصد بیش تری از بنگاه های آن ها با مدیریت خصوصی اداره می شوند، اشتغال زنان به طوری معنادار بیش تر است. افزایش متوسط جبران خدمات شاغلان زن، در بیش تر صنایع، موجب افزایش نسبت اشتغال زنان شده است، به گونه یی که اثر آن در 15 صنعت (عمومادر صنایعی با ماهیت کاری ظریف و مهارت های متوسط و نسبتا پایین) مثبت، و در چهار صنعت معنادار بوده است. در صنعتی که بنگاه های آن با فن آوری کاربر اداره می شوند، نسبت اشتغال زنان به طوری معنادار بیش تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women Employment Trend Versus That of Men and Factors Affecting Women's Employment Share in the Iranian Industrial Sector

نویسندگان [English]

  • Esma'il AbOnOri 1
  • Najrne Qolami 2
1 Professor, Department of Economics, University of Mazandaran
2 MA Student in Economics, University of Mazandaran
چکیده [English]

This research studies women's employment trend versus that of men. Factors affecting the overall employment are also estimated using panel data corresponding to relevant industries. The estimation is based on two-digit ISIC code during 1999-2005 period. The results indicate that 'food and beverages manufacturing' and 'textiles manufacturing,' among industries, have employed the highest number of women. Yet the highest growth rate of female employee has relatively occurred in 'publishing, printing and reproduction of recorded media'. In the industrial sector, skilled workers have the highest employment ratio and the lowest ratio belongs to engineers and technicians. Most of the Iranian industries show a greater share of woman employment in non-productive sector, as far as the total women employment is concerned. The lowest woman employees' share is attributed to technician and engineering (often less than 10%). In order to evaluate effects of factors on women employment, we have considered as panel data the following: share of firms that are controlled by private management (Types of firm management: state or private), average women compensated wage, and production technology (labour intensive or capital intensive). Industries in which the majority of firms are privately managed, the women share of employment is higher. The increase in average women compensated wage in majority of the industries has caused an increase in woman employment ratio: this effect in 15 (mostly in delicate work and medium and relatively low skilled) industries and has been positive but only significant in four of them. The share of women employment among industries within which most firms use labour intensive technology has been relatively high

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment
  • Type of Management
  • Industrial Sectors
  • Average Wage Compensation
  • Production Technology
  • Iran