نظریه مبنایی جامعه پذیری دوران کودکی و تصور بدنی زنان: بررسی زنان تحت عمل جراحی زیبایی بینی در شهر شیراز

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکترا جامعه شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده

در پژوهش حاضر، خلق نظریه یی مبنایی در مورد نقش جامعه پذیری دوران کودکی در شکل گیری تصور بدنی زنان مورد نظر است. تصور بدنی، ادراکات و احساساتی است که افراد در مورد بدن و ظاهر خویش دارند و دو بعد سرمایه و ارزیابی را در بر می گیرد.این پژوهش—که بر آن است تا از میان عوامل گوناگون موثر در شکل گیری تصور بدنی زنان،به نقش جامعه پذیری دوران کودکیبپردازد—به صورت کیفی، و بر پایه راه برد نظریه مبنایی انجام پذیرفته است و نمونه آن را 20 نفر از زنان 18 تا 32 ساله، که بین سال های 1386 تا 1387، در شهر شیراز، تحت عمل جراحی زیبایی بینی قرار گرفته اند، تشکیل می دهند.نتایج پژوهش، با استفاده از مصاحبه عمیق با گروه نمونه، که به صورت هدف مند انتخاب شده اند، سه الگوی رفتاری تحقیرآمیز، تفاوت جنسیتی، و تبعیض جنسیتی در خانواده را به عنوان شرایط علی معرفی می کند و جامعه پذیری جنسیتی معطوف به ظاهر رادست آورد این سه الگومی داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Grounded Theory about Childhood Socialization and Women's Body Image: A Case Study of the Women Undergone the Rhinoplasty Cosmetic Surgery in Shiraz

نویسندگان [English]

  • Halirne Enayat 1
  • Maryam Mokhtari 2
1 Assistant Professor, Department of Sociology, University of Shiraz
2 MA PhD Student in Sociology, University of Shiraz
چکیده [English]

Current investigation is about gender socialization process, as a basis for the women body image. The purpose of this study is creation of grounded theory about role of childhood socialization in family on women body image.
Body image is used as perceptions and emotions that people have about body and appearance of self that have two dimensions include: Body image investment and body image evaluation. Thus how much emphasis they put on body and appearance in social and individual life, has an essential role in women position toward development of a trend in society. Body image is influenced by different factors, but this research has focused on the role of childhood socialization.
Research method is qualitative and strategic which uses the analytic method of grounded theory. This research used purposeful sampling and interviews were conducted with 20 women within 18-32 years of age who had experienced rhinoplasty surgery in Shiraz.
The results, which are based on depth interview, are indicative of three categories of behavioural patterns of: contemptuous, gender difference and gender discriminatory. These have been elicited as causal conditions. In addition, one core category was also derived which was named 'appearance­based gender socialization'.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Body Image
  • Childhood Socialization
  • Gender Difference
  • Gender Discrimination